Assessor

I forbindelse med godkendelse af visse anlægsprojekter og køretøjer (tog) skal ansøgere anvende en uafhængig assessor til at bedømme, om sikkerheden i jernbaneprojektet er i orden.

Ved ansøgninger om ibrugtagningstilladelse til jernbaneinfrastruktur eller køretøjer, skal ansøgere anvende en uafhængig assessor til at bedømme, om sikkerheden i jernbaneprojektet er håndteret forsvarligt.

Denne assessor skal enten være akkrediteret af et nationalt akkrediteringsorgan eller være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det er fastsat i bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen og bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, hvornår der skal anvendes en akkrediteret assessor på en ændring/projekt. Læs mere om dette under siderne: ”Akkrediteret assessor” og ”Godkendt assessor”.

En assessor er en uafhængig og kompetent, ekstern eller intern person, organisation eller enhed, der foretager efterforskninger med henblik på at nå frem til en afgørelse baseret på et objektivt grundlag om et systems egnethed til at opfylde de sikkerhedskrav, der stilles til det. Definitionen på en assessor er identisk med definitionen fastsat i CSM-RA (forordning om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og – vurdering). Begrebet assessor kan i praksis forstås som en enkelt person eller et team af assessorer med forskellige kompetencer.

Det er den virksomhed (projektejeren), der ansøger om ibrugtagningstilladelse, som vælger assessor. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan have en dialog med assessorerne undervejs i projektforløbet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan desuden føre tilsyn med de godkendte assessorer for at sikre, at assessor til enhver tid opfylder betingelserne for at være godkendt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning om godkendelse af assessorer og sagkyndige, hvor du kan læse mere om kravene til assessor.
Sidst opdateret: 14.01.2019