Akkrediteret assessor

Forordningen om risikovurdering (Kommissionens forordning nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering (CSM-RA-forordningen) fastsætter, at der skalbruges en akkrediteret assessor på projekter, der omfatter behov for gensidig anerkendelse.

Det fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen og bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, hvilke projekter, som kræver anvendelse af en akkrediteret assessor.

En akkrediteret assessor skal være akkrediteret af et nationalt akkrediteringsorgan som type A, type B eller type C inspektionsorgan i henhold til ISO 17020:2012 og til at udføre inspektioner under CSM-RA nr. 402/2013, jf. bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet.

For ændringer i infrastrukturen gælder, jf. bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen:

Assessor skal være akkrediteret, når denne vurderer følgende ændringer:

1) Infrastrukturprojekt, som har egen anlægslov eller aktstykke.

2) Ændring, som omfatter det europæiske togkontrol og signalsystem (ERTMS).

3) Ændring, som omfatter landsdækkende etablering af delsystemer eller landsdækkende udskiftninger af delsystemer.

For ændring i køretøjer gælder, jf. bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet:

Hvis køretøjet skal køre inden for interoperabilitetsdirektivets område, skal assessor være akkrediteret efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet.


I Danmark er det DANAK, som er det nationale akkrediteringsorgan. Danske assessorer skal derfor være akkrediteret af DANAK. Akkreditering eller anerkendelse af en udenlandsk virksomhed accepteres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Danmark. For at læse mere om akkreditering og DANAK henvises til linket i boksen til højre (DANAKs hjemmeside).

Sidst opdateret: 14.01.2019