Regulering

På jernbaneområdet findes der en række retsakter om national og international regulering. De danner rammerne for den jernbanelovning, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder ud fra.

Lov om jernbane danner rammen for regulering af jernbaneområdet i Danmark. Loven regulerer en række forskellige forhold af relevans for jernbaneinfrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder, herunder jernbanesikkerhed og interoperabilitet. Loven fastsætter overordnede krav og regler på jernbaneområdet, der udmøntes i de underliggende, mere detaljerede bekendtgørelser og BJ’er (Bestemmelser for Jernbane).

Som sikkerheds- og interoperabilitetsmyndighed på jernbaneområdet er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgave at udarbejde og opdatere regler for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen. Mange af disse regler vedtages i EU. Reglerne kan være i form af forordninger, direktiver eller afgørelser, som er bindende for medlemsstaterne, eller som henstillinger og udtalelser, der ikke er bindende. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemfører EU retsakter samt udsteder supplerende nationale regler, hvis der er behov for det.

Hoveddirektiverne på jernbaneområdet er interoperabilitets-, jernbanesikkerheds- og lokomotivførerdirektivet. Desuden udgør de såkaldte TSI’er (tekniske specifikationer for interoperabilitet), der udmønter interoperabilitetsdirektivet, en stor del af EU reguleringen på jernbaneområdet.
Sidst opdateret: 24.04.2018