Nationale regler

På jernbaneområdet er der fastsat en række nationale regler, som enten skal sikre gennemførelsen af eller udfylde EU-lovgivningen.

Regler fastsat i medfør af EU har forrang for nationale regler, hvilket betyder at hvor der er fastsat EU-regler på et givent område, må der ikke fastsættes nationale regler, der strider herimod.

Nationale regler består på jernbaneområdet både af love, bekendtgørelser samt BJ’er (Bestemmelser for Jernbane). Alle disse tre typer af regulering er bindende for de modtagere, de retter sig mod. Herudover har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en del vejledninger, der enten relaterer sig til konkrete retsakter f. eks. vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, eller vejledninger der relaterer sig til en metode eller en bestemt brug f.eks. vejledning i systemdefinition eller vejledning om brug af assessorer.

Vejledninger er ikke bindende retsakter, der alene har til hensigt at benyttes som fortolkningsbidrag til en given retsakt eller et givent område.


Love & lovbekendtgørelser
På jernbaneområdet findes en central lov, jernbaneloven, der regulerer en række forhold bl.a. jernbanesikkerhed, interoperabilitet, adgangen til jernbaneinfrastrukturen samt tilladelse til at drive jernbanevirksomhed og forvalte jernbaneinfrastruktur. Jernbaneloven fastsætter på den måde de overordnede krav og regler området.


Bekendtgørelser
Bekendtgørelser er altid udstedt med hjemmel i en lov, og fungerer som udfyldning/ præcisering af de overordnede rammer fastsat i loven.

På jernbaneområdet er der fastsat en række bekendtgørelser på områderne uddannelse og personale, infrastruktur, rullende materiel, veterantog- og baner, jernbanevirksomheder samt infrastrukturforvaltere. Som eksempler herpå kan nævnes bekendtgørelse om ibrugtagningstillader til køretøjer på jernbaneområdet, om akkreditering af assessorer, om sikkerhedsgodkendelse af jernbaneinfrastrukturforvaltere, om sikkerhedscertificering af jernbanevirksomheder samt om certificering af lokomotivførere.


BJ’er (Bestemmelser for Jernbane)
Bestemmelser for jernbane er en type regulering, der typisk benyttes ved implementering af EU regler, f.eks. TSI’er. BJ’erne fungerer på jernbaneområdet ligesom bekendtgørelser som udfyldning eller implementering af anden lovgivning. Når de benyttes som implementering, er den retsakt der implementeres, vedlagt som bilag til BJ’en.


Vejledninger
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger på jernbaneområdet. Vejledningerne er som det følger af ordlyden ”vejledende” og ikke direkte bindende. De skal forstås som i bidrag til at forstå gældende regulering.

På jernbaneområdet har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en række vejledninger, f.eks. vejledning i signifikansvurdering, vejledning til veteranbanebekendtgørelsen, vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse til køretøjer på jernbaneområdet, vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet, vejledning til ansøgning om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed.
Sidst opdateret: 24.04.2018