Metro Cityringen

Ved anlægget af Metro Cityringen varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen både byggesagsbehandling og jernbanegodkendelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender anlægget af stationer, skakte, tunneller, jernbanetekniske systemer mv.

Anlægget af en Metro Cityring i København er allerede godt i gang. Cityringen er en helt ny metrostrækning, der skal køre i tunneller under City, brokvartererne og Frederiksberg. Cityringen får 17 underjordiske stationer og skal efter planen stå færdig medio 2019. Udover selve Cityringen anlægges der afgreninger til Nordhavn og Sydhavn, der skal stå færdig henholdsvis primo 2020 og medio 2024.

For en oversigt over linjeføring, byggepladser mv. henvises til Metroselskabets hjemmeside (se linket i højre side).

I henhold til § 15, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendelsen af Cityringen for så vidt angår:

  • Den samlede tunnelkonstruktion, uanset hvilken tunnelkonstruktion der er tale om, herunder tunnelstrækninger med indbyggede sporskifter, sidespor, nød- og ventilationsskakte, stationer samt installationer, der vedrører tunnelstrækningerne, herunder tunnelstationernes sporområder
  • De banetekniske anlæg
  • Den indre indretning af de underjordiske stationers publikums- og teknikområder med tilhørende installationer

Godkendelse af punkt 1 og 2 sker med hjemmel i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015 samt bekendtgørelser udstedt i medfør af denne. Du kan læse mere om jernbanegodkendelse af Cityringen gennem underfanen til venstre.

Med bestemmelsen i § 15, stk. 1, nr. 3) fik Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ansvaret for byggesagsbehandlingen på Metro Cityringen. Det var en nyskabelse, idet det på den eksisterende metro var de kommunale bygningsmyndigheder, der varetog byggesagsbehandlingen. Du kan læse mere om byggesagsbehandlingen af Cityringen gennem underfanen til venstre.

Kontakt
Projektleder
Pia Juul Laugesen

Send en mail

Metropostkasse
Send en mail

Sidst opdateret: 14.01.2019