Byggesagsbehandling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender designet af alle stationer og skakte, inden anlægsarbejdet påbegyndes, og er også involveret under arbejdets udførelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager byggesagsbehandling af Cityringen. Byggesagsbehandlingen omfatter godkendelse af Metro Cityringens stationer og skakte. De første godkendelser blev givet i slutningen af 2011. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i alt godkende konstruktionen af 17 stationer samt 4 skakte og tunnelbyggepladser på selve Cityringen, samt to stationer og en skakt på Nordhavnsafgreningen og fem stationer på Sydhavnsafgreningen. Godkendelse sker med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1092 af 30. august 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen og dens afgreninger, populært kaldet byggesagsbehandlingsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen er hjemlet i § 15, stk. 4, § 17, stk. 5, og § 17 c. stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni om en Cityring, med senere ændringer.

Det første skridt i godkendelsen er, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder deltilladelser til grave- og støbearbejdet på stationer og skakte, inden arbejdet igangsættes. Deltilladelser, der også kaldes Partial Building Permit (PBP), gives på baggrund af designet af stationsboksen og omfatter hele anlægsarbejdet – fra etablering af sekantpæle eller slidsevægge til aptering. Etablering af byggeplads og forberedende arbejder er ikke omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse og den finder som regel sted, inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager ansøgning om deltilladelse for en given lokalitet.

For deltilladelser er det en forudsætning, at designet og andet grundlagsmateriale er kontrolleret og påtegnet af en uafhængig 3. part (assessor), inden ansøgning om deltilladelse af byggefase fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Assessor er akkrediteret af det tyske akkrediteringsorgan DAkkS og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører løbende dialogmøder om fremdriften på assessors arbejde igennem hele anlægsfasen. Derudover udfører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen byggepladstilsyn på ca. seks stationer og skakte om året.

For mere om godkendelsesprocessen se notat vedr. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen. Notatet har været i høring hos Metroselskabet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Sidst opdateret: 29.01.2019