Om klageadgang

Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som byggemyndighed kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren, mens afgørelser inden for jernbaneområdet kan genvurderes.

Nedenstående forhold gælder for alle afgørelser truffet vedrørende ansøgning om deltilladelse, ibrugtagningstilladelse mv., såvel som for afgørelser vedrørende anmodning om aktindsigt i sager eller oplysninger, der vedrører Metro Cityringen og myndighedens sagsbehandling heraf.


Byggesagsbehandling

Klager over afgørelser, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer som bygningsmyndighed, kan ikke påklages til transport,- bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 23 i bekendtgørelse nr. 1244 af 10. november 2015 om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver med beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse Trafik- og Byggeministeriets forskrifter, med senere ændringer.


Jernbanegodkendelse

Klager over afgørelser, der vedrører jernbanesikkerhed, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1244 af 10. november 2015 om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang  og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter, med senere ændringer.

Det er imidlertid muligt for enhver, der har modtaget en afgørelse om afslag eller kun delvis imødekommelse af en ansøgning, inden for fire uger at anmode Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at foretage en ny vurdering af sagen vedrørende ansøgning om ibrugtagningstilladelser til jernbaneinfrastrukturen eller ansøgning om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet. Afgørelsen truffet herefter kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 14 i bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, med senere ændringer eller jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, med senere ændringer. Ansøger kan senest 8 uger efter modtagelsen af en afgørelse indbringe sagen for domstolene, jf. § 115, stk. 1, i jernbaneloven. Hvis afgørelsen ikke indbringes for domstolene inden for fristen, er afgørelsen endelig.

Klage over retlige forhold i afgørelser, der vedrører regler om gebyrer til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omkostninger kan påklages til transport-, bygnings- og boligministeren, jf. § 22 i bekendtgørelse nr. 1244 af 10. november 2015 om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter, med senere ændringer.


Siden er opdateret maj 2017
Kontakt
Projektleder
Pia Juul Laugesen

Send en mail


Metropostkasse

Send en mail
Sidst opdateret: 14.01.2019