Tilsyn i forbindelse med godkendelse af Cityringen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører forskellige former for tilsyn igennem hele anlægsfasen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er både sikkerhedsmyndighed og bygningsmyndighed i forhold til byggeriet af Metro Cityringen, jf. § 15 i lov om en Cityring. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan derfor både foretage tilsyn/kontrolbesøg på områder, hvor lov om jernbane finder anvendelse samt på områder, hvor loven ikke finder anvendelse. Tilsynet med jernbanedelen er reguleret i lov om jernbane, hvorimod tilsynet, der foregår på Metro Cityringens byggepladser, falder ind under lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

I forbindelse med godkendelse af Cityringen fører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilsyn med byggepladserne samt afholder dialogmøder med assessor.


Om assessor og tilsyn med assessors arbejde

Assessor er en uafhængig 3. part, der har til opgave at kontrollere, at sikkerheden i projektet er håndteret tilfredsstillende både i udførelsesfasen, og for så vidt angår det færdige anlæg. Cityringens assessor er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, men har efterfølgende opnået akkreditering gennem det tyske akkrediteringsorgan DAkkS.

Efter akkrediteringen er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overgået fra at føre løbende tilsyn med, at assessor udfører sit arbejde tilfredsstillende til at afholde dialogmøder med assessor om den generelle fremdrift på arbejdet.

Tilsyn med byggepladser

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens praksis for tilsyn på Metro Cityringens byggepladser er underlagt reglerne i retssikkerhedslovens kap. 2 og kap. 3, da dette er i overensstemmelse med princippet om god forvaltningsskik.

Det betyder, at der forudgående for styrelsens tilsyn som udgangspunkt skal varsles herom senest 14 dage forinden tilsynet finder sted jf. retssikkerhedsloven § 5, stk. 1 og 2.

Såfremt tilsynet gennemføres uden forudgående varsling, skal der gives en skriftlig meddelelse om gennemførelsen af tilsynet senest samtidig med, at tilsynet gennemføres. Denne skriftlige meddelelse skal indeholde en række oplysninger samt en begrundelse for fravigelsen jf. retssikkerhedslovens § 5, stk. 6.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn på ca. seks stationer og skakte om året.

For mere information om byggepladstilsyn se notat om tilsyn på Metro Cityringens byggepladser – varsling mv.


Siden er opdateret maj 2017

Kontakt
Projektleder 
Pia Juul Laugesen

Send en mail


Metropostkasse


Send en mail
Sidst opdateret: 14.01.2019