Tunnelboringer og jernbaneinfrastruktur

Metro Cityringens jernbanetekniske systemer, såsom spor, togkontrol og kørestrøm skal godkendes efter lov om jernbane og bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

Jernbanetunnelering i forbindelse med opførelse af Metro Cityringen betragtes som en del af almindelig jernbaneinfrastruktur og skal derfor også godkendes efter lov om jernbane (lov nr. 686 af 27. maj 2015) og bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, med senere ændringer.

Boringen af tunnelerne til Cityringen er nu afsluttet.

Samlet skal der bores to parallelle tunneler på hver 15,5 km. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender ikke de enkelte tunnelstrækninger særskilt, men disse bliver en del af den samlede ibrugtagningstilladelse indeholdende alle de tekniske delsystemer, der udstedes til hele Cityringen. Ibrugtagningstilladelsen udstedes på baggrund af en sikkerhedsvurderingsrapport uden sikkerhedskritiske anmærkninger, der er udarbejdet af en uafhængig 3. part (assessor).

Den uafhængige 3. part (assessor) står for at gennemgå og foretage en sikkerhedsvurdering af hele projektet både med henblik på processen og resultatet. De aktiviteter, som ikke er underlagt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse, igangsættes på baggrund af assessors accept.


Siden er opdateret maj 2017.

Kontakt
Projektleder
Pia Juul Laugesen

Send en mail

Metropostkasse


Send en mail
Sidst opdateret: 14.01.2019