Sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat

For at opnå sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat skal infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder, som ønsker at køre på jernbanen, kunne dokumentere og demonstrere at have etableret og implementeret et sikkerhedsledelsessystem.

Alle virksomheder, som på eget ansvar udfører kørsel på en jernbaneinfrastruktur, skal have et sikkerhedscertifikat. Virksomheder med sikkerhedscertifikat må kun befare infrastruktur, som er forvaltet af en infrastrukturforvalter med en sikkerhedsgodkendelse. Undtaget fra dette er dog:

 • Veteranbaner og veterantogsvirksomheder, for hvilke der gælder særlige regler
 • Forvaltning af eller kørsel på privatejet infrastruktur, til brug for infrastruktur-ejerens egen godstransport

Sikkerhedsgodkendelsen eller -certifikatet viser, at virksomheden har et sikkerhedsledelsessystem, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 147, som du finder i boksen ’Mere information’.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning i sikkerhedsledelse med retningslinjer for hvordan kravene til et sikkerhedsledelsessystem kan opfyldes. Styrelsen har ligeledes skrevet en vejledning i sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat, som beskriver de juridiske og administrative aspekter af processen for udstedelse.

Som hjælp til entreprenører, der søger om sikkerhedscertifikat, har styrelsen udarbejdet et par notater, der beskriver og uddyber de specifikke krav for opnåelse af sikkerhedscertifikat for disse virksomheder.

I boksen ’Mere information’ findes desuden oversigter over udstedte certifikater til jernbanevirksomheder og godkendelser til jernbaneinfrastrukturforvaltere.

Betingelser for udstedelse af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat
For at virksomheder kan få en sikkerhedsgodkendelse og/eller et sikkerhedscertifikat kræves et sikkerhedsledelsessystem, der blandt andet omfatter følgende:

 • Identifikation af aktiviteter, interessenter, eksterne krav og farer som sikkerhedsledelsessystemet skal dække
 • Opbygning af systemet omkring virksomhedens risikoprofil
 • Demonstration af ansvar for systemet og udvisning af lederskab fra den øverste ledelse
 • En formuleret jernbanesikkerhedspolitik
 • Formulering af specifikke sikkerhedsmål og handlingsplaner for at nå dem
 • Systemer og procedurer til kompetencestyring, dokumentstyring og kommunikation
 • Procedurer for at håndtere alle forhold i relation til godkendelse, vedligehold, drift og nødsituationer
 • Procedurer for registrering og opsamling af ulykker, forløbere til ulykker og andre sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder
 • Procedurer for styring af eksterne leverancer og eksterne krav
 • Procedurer for håndtering af risici ved ændringer samt dispensationer
 • En overvågningsstrategi samt planer og procedurer for overvågning af mål og indikatorer, samt interne audits og inspektioner
 • Procedurer for ledelsens evaluering
 • Procedurer for håndtering af afvigelser og korrigerende handlinger
Sidst opdateret: 14.01.2019