Godkendelse af sikkerhedsansvarlig

Ansøg Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at blive godkendt som sikkerhedsansvarlig i forbindelse med tilladelse til veterantogsdrift og -kørsel.

I forbindelse med at få udstedt en tilladelse til drift af veterantogsbane og -kørsel skal organisationen udpege en sikkerhedsansvarlig, som er ansvarlig for at sikkerheden på veteranbanen og veterantogskørslen opfylder bekendtgørelsen funktionskrav.

 1. Du skal udfylde ansøgningsskemaet "Ansøgning om godkendelse som den sikkerhedsansvarlige ved veteranbanerne"
 2. Vedlægge alt nødvendig dokumentation for teoretisk viden og praktisk erfaring, der er relevant for de aktiviteter, ansøger vil forestå på veteranbane sikkerhedsområdet. Vi anbefaler, at du læser ”Vejledning om den sikkerhedsansvarlige” og anvender ”Tjeklisten for dokumentation”.
 3. Indsende alt materialet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mailadressen: info@tbst.dk, mærket med emnet; Ansøger om godkendelse som sikkerhedsansvarlig.

Alt relevant ansøgningsmateriale og lovstof finder du under ”Mere information”.


Krav til kvalifikationer
Det er afgørende for godkendelsen, at ansøgeren kan dokumentere sin teoretiske og praktiske erfaring, som tilstrækkelige kvalifikationer hos ansøger indenfor at:

 • Driften er sikker
 • Der er udarbejdet dokumentation for sikkerhedsstyring
 • Veterantogsorganisationens regelsæt, overholder gældende lovgivning på jernbaneområdet
 • Veterantogskøretøjer, teknisk udstyr og veteranbane vedligeholdes og er funktionsdygtige
 • Der er udarbejdet handlings-, beredskabs- og informationsplaner med henblik på ekstraordinære situationer
 • Personer, der udfører sikkerhedsrelaterede opgaver for veterantogsorganisationen, er tilstrækkeligt uddannet og trænet samt opfylder relevante krav til helbred.
 • Der bliver ført tilsyn med sikkerheden
 • Der, senest den 1. marts hvert år, bliver udarbejdet en skriftlig årlig rapport til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Dokumentation for ovenstående kan fx vedlægges i form af eksamensbeviser, kursusbeviser, udtalelser/anbefalinger mv.
Ud over kvalifikationsdokumentation har vi også som almindeligvis brug for dokumentation for din identitet. Læs mere om dokumentations krav i vejledningen til bekendtgørelsen under ’Mere information’.


Bemærk de særlige forhold
Den sikkerhedsansvarlige kan uddelegere sit ansvar til personer, der har den fornødne teoretiske viden og praktiske erfaring, i de tilfælde den sikkerhedsansvarlige ikke selv besidder denne.

Ved en eventuel uddelegering af ansvar skal forholdet beskrives og personens kvalifikationer til opgaven dokumenteres i ansøgningen.

Vi anbefaler du læser mere om kravene til de personer, som får uddelegeret et sikkerhedsansvar.

Den sikkerhedsansvarlige må ikke være blevet idømt straf for alvorlige lovovertrædelser, herunder lovovertrædelser på transportområdet.

Med din underskrift på ansøgningsskemaet giver du samtykke til, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan indhente vandelsvurdering af ansøger(e) hos Rigspolitiet. Til dette bruger vi din vedlagte identitetsdokumentation fx kopi af enten sygesikringsbevis, pas, dåbsattest (navnebevis) eller lignende.

Sidst opdateret: 05.04.2017