Veterantogspersonalet

De personer, der arbejder med opgaver, der har et sikkerhedsmæssigt indhold, skal besidde relevante faglige og helbredsmæssige kvalifikationer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler, at du læser ”Vejledningen om krav til personer”, hvor det fremgår, hvilke krav personer, der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, skal opfylde.

Opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold er ifølge veterantogsbekendtgørelsen:

  • fremføring af veterantogskøretøjer, som befordrer personer og evt. gods
  • ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, herunder opsyn med andre, der arbejder i og ved spor med og uden sporspærring,
  • rangering og sammenkobling af veterantogskøretøjer,
  • sikkerhedsopgaver i veterantogskøretøjer
  • deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen.


Den sikkerhedsansvarliges skal sikre kompetent personale
Det er den sikkerhedsansvarliges ansvar at sikre, at alt personale med opgaver, der har et sikkerhedsmæssigt indhold, har rette uddannelse, træning og færdigheder, samt er fysisk og psykisk egnede til at udføre deres opgaver, jf. veteranbanebekendtgørelsen §§ 11 og 12. Dette skal den sikkerhedsansvarlige kunne dokumentere overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsførende, jf. veteranbanebekendtgørelsen § 23.


Uddannelse
Alt sikkerhedskvalificeret personale skal have gennemført de uddannelser, kurser og oplæring, som den sikkerhedsansvarlige har identificeret som passende for personens funktion eller opgave. I vejledningen om krav til personer, fremgår en nærmere beskrivelse af hvilke krav de personer, der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, skal opfylde.

Bemærk, at der er forskel på kravene til personer afhængigt af om der foretages veterantogskørsel på det offentlige jernbanenet eller om kørslen foregår på lukkede veteranbaner. Der er skærpede krav til personer, der udfører opgaver på det offentlige jernbanenet.

For lokomotivførere af veterantoget gælder der krav til licens og certificering efter bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere, der kører på det offentlige jernbanenet. Læs mere om, hvordan sikkerhedsklassificeret personale og lokomotivførere får den rette uddannelse.


Helbredsgodkendelse
Alt sikkerhedsklassificeret personale, der arbejder på jernbanenettet, skal samtidig have en helbredsgodkendelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. veteranbekendtgørelsen § 12, i overensstemmelse med bekendtgørelse om helbredsgodkendelse på jernbaneområdet (helbredsbekendtgørelsen). Læs mere om hvordan sikkerhedskvalificeret personalet får en helbredsgodkendelse.

Bemærk, at helbredsbekendtgørelsen ikke gælder for personale med funktioner på de lukkede veteranbaner (§1 stk. 6). Den sikkerhedsansvarlige har ansvar for at vurdere, hvordan egne regler og procedurer sikre at dette personale opfylder kravet i veteranbanebekendtgørelsen om at være psykisk og fysisk egent (§ 3, stk. 2, nr. 4). Læs en vejledende uddybelse i ”Vejledningen om krav til personer”.


Ved brug af lods
Førere af veterantogskøretøjer på jernbanenettet, hvor der anvendes lods, skal derfor have en helbredsgodkendelse i overensstemmelse med Helbredsgodkendelsesbekendtgørelsen på jernbaneområdet jf. § 2, stk. 1.

Når der gøres brug af lodser på jernbanenettet, skal følgende retningslinjer følges:

  • Den enkelte veterantogsorganisation skal sikre sig, at lodsen har en gyldig lokomotivførerlicens (udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) og et gyldigt lokomotivførercertifikat til den pågældende infrastruktur (udstedt af en certificeret jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter) inden kørslen påbegyndes.
  • Den enkelte veterantogsorganisation skal sørge for, at lodsens kompetencer indgår i organisationens dokumentation for sikkerhedsstyring.
  • For at undgå tvivl om førerens og lodsens kompetencer i kommerciel jernbanetrafik, skal de enkelte veterantogsorganisationer afholde sig fra at udstede dokumenter med betegnelsen certifikater eller lignende til brug for kørsel på jernbanenettet.
  • Endeligt kan en infrastrukturforvalter vælge at udstede et infrastrukturcertifikat til lokomotivførere, som skal fungere som lods ved veterantogskørsel. Her vil de almindelige prøver og procedurer for opnåelse af certifikat skulle følges, jf. §§ 30 og 31 i bekendtgørelse nr. 985 af 11. oktober 2011 om certificering af lokomotivførere)
Sidst opdateret: 14.02.2018