Tilsynstyper

Overordnet set arbejder Trafikstyrelsen med fire forskellige typer af tilsyn

Trafikstyrelsen fører tilsyn i forbindelse med certificeringer og godkendelser, tilsyn med tilladelser, tematilsyn og særlige tilsyn. Trafikstyrelsen benytter forskellige metoder under tilsynet.

Certificerings- og godkendelsestilsyn
I forbindelse med at Trafikstyrelsen udsteder eller fornyer en sikkerhedsgodkendelse til en infrastrukturforvalter eller et sikkerhedscertifikat til en jernbanevirksomhed, gennemfører Trafikstyrelsen to tilsynsbesøg. Disse tilsyn skal sikre, at kravene til et sikkerhedsledelsessystem er opfyldt og implementeret i virksomheden.

Ved det første tilsyn foretager Trafikstyrelsen en dokumentgennemgang, som skal vise, om virksomhedens beskrevne sikkerhedsledelsessystem opfylder kravene i de relevante bekendtgørelser om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat.

Ved det andet tilsyn vurderer Trafikstyrelsen, om virksomhedens beskrevne sikkerhedsledelsessystem samt bekendtgørelsernes dokumentationskrav er implementeret eller klar til at blive implementeret i virksomheden.

Trafikstyrelsen gennemfører desuden et antal opfølgningstilsyn i løbet af de fem år, hvor godkendelsen / certifikatet er gyldig(t).

Tilsyn med tilladelser
Tilsyn med tilladelser skal sikre, at virksomhederne opfylder de grundlæggende betingelser for at forvalte infrastruktur / drive jernbanevirksomhed. Bl.a. skal Trafikstyrelsen føre kontrol med, at virksomhederne opfylder en række vilkår omkring økonomi, forsikringer, vandel og organisation.

Trafikstyrelsens tilsyn med tilladelser er i hovedreglen baseret på en dokumentgennemgang, hvor virksomheden fremsender dokumentation for, at vilkårene er overholdt. Trafikstyrelsen indhenter høringer fra relevante myndigheder og udfører herefter tilsynet på baggrund af virksomhedens dokumentation og høringerne.

Tematilsyn
Trafikstyrelsen kan udpege et bestemt område eller emne som tema for det enkelte år, hvorefter der vil blive gennemført et antal tilsyn i forskellige relevante virksomheder.
Resultatet fra tematilsynene vil fremgå af Trafikstyrelsens årlige sikkerhedsrapport.

Særlige tilsyn
Trafikstyrelsen kan gennemføre særlige tilsyn af flere forskellige årsager:
• hændelser - i eller uden for Danmarks grænser – som har forbindelse med jernbanesikkerhed
• virksomhedernes årlige sikkerhedsrapporter eller anden statistik, analyser og trends
• andre informationer af sikkerhedsmæssig karakter på jernbaneområdet, herunder henvendelser fra offentligheden

Trafikstyrelsen kan derudover af egen drift iværksætte særlige tilsyn.

Kontakt

Lone Rasmussen
lra@trafikstyrelsen.dk
tlf. 4178 0207

Sidst opdateret: 26.03.2013