Loft over takststigninger i den kollektive trafik 2010

Indførelsen af et takststigningsloft indgår som en væsentlig del af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik.

Bekendtgørelsen herom trådte i kraft pr. oktober 2007 og fik virkning for taksterne fra 2008.

Takstloftet betyder, at takststigningerne for billetterne inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under det udmeldte "loft".

Fra 1. januar 2010 indføres "det fleksible takstloft". Med det fleksible takstloft bliver det muligt for trafikselskaberne at opspare en del af takststigningen fra et år til de efterfølgende to år. På den måde sikres det, at taksterne i højere grad end i dag, kan følge prisudviklingen. Læs mere om hvordan det det fleksible takstloft er skruet sammen i den grå kasse til højre herfor.

Beregningen af det omkostningsbaserede indeks for 2010
Takststigningsloftet for 2010 er 4,8%.

Trafikstigningsloftet er fastsat som udvikling i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen.

Det omkostningsbaserede indeks er således sammensat af
- nettoprisindekset, der vægtes med 20 %,
- nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 %,
- lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 % og
- den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 %.

Takststigningsloftet for 2010 og frem indeholder et skøn for året plus en niveaukorrektion af året to år forinden. Dette skyldes, at de endelige tal først foreligger med to års forskydning.


Opgørelse af skøn for 2010:

Skønnet stigning Vægt Vægtet stigning
Nettoprisindeks 2,2 0,2 0,44
Nettoprinsindeks for brændstof 0,3 0,1 0,03
Lønudvikling for den private sektor 4,0 0,6 2,40
Gennemsnitlig obligationsrente 0,0 0,1 0,00
I alt 1,0 2,87


Opgørelse af niveaukorrektion vedrørende 2008:

Skønnet stigning Vægt Vægtet stigning
Nettoprisindeks 3,7 0,2 0,74
Nettoprinsindeks for brændstof 13,3 0,1 1,33
Lønudvikling for den private sektor 4,7 0,6 2,82
Gennemsnitlig obligationsrente 0,4 0,1 0,04
Udmeldt takststigningsloft for 2008 3,00
I alt 1,0 1,93

Idet takststigningsloftet for 2008 er udmeldt til 3,0% kan niveaukorrektionen opgøres til (0,74 + 1,33 + 2,82 + 0,04 - 3,00) 1,93%. Samlet kan takststigningsloftet for 2010 opgøres til (2,87 + 1,93) 4,8%.

Det skal bemærkes, at niveaukorrektionen vedrørende 2008 ikke har kunnet opgøres ud fra endelige tal. Den endelige korrektion vedrørende 2008 forventes foretaget i forbindelse med opgørelsen af takststigningsloftet for 2011.

Fra 1. januar 2010 er der muligt at opspare en del af takststigningen til benyttelse i de efterfølgende to år.

Mere information

Lovstof
Læs bekendtgørelsen på Retsinformation  

2009
Status - takststigningsloft 2009
Læs mere

Se takststigningsloft 2009

Sidst opdateret: 08.02.2019