Loft over takststigninger i den kollektive trafik 2011

Indførelsen af et takststigningsloft indgår som en væsentlig del af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik.

Bekendtgørelsen herom (BEK nr 1460 af 15/12/2009) trådte i kraft pr. oktober 2007 og fik virkning for taksterne fra 2008. Bekendtgørelsen er på opfordring af trafikselskaberne blevet ændret fra 2010, så der nu er indført et fleksibelt takstloft.

Takstloftet betyder, at takststigningerne for billetterne inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under det udmeldte "loft". Med indførelsen af det fleksible takstloft, er det blevet muligt at opspare takststigninger, så en uudnyttet takststigning i et år kan benyttes et af de følgende to år.


Beregningen af det omkostningsbaserede indeks for 2011

Takststigningsloftet for 2011 er 0,0 pct.

Trafikstigningsloftet er fastsat som udvikling i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen. Hvis udviklingen i det omkostningsbaserede indeks er negativ, sættes takstloftet til nul og den negative del af det omkostningsbaserede indeks overføres til det efterfølgende år.

Det omkostningsbaserede indeks er sammensat af
- nettoprisindekset, der vægtes med 20 pct.,
- nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 pct.,
- lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 pct. og
- den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 pct.

Takststigningsloftet for 2011 indeholder et skøn for året plus en niveaukorrektion af de tre foregående år. Dette skyldes, at de endelige tal først foreligger med tre års forskydning.

Tabel 1: Det omkostningsbaserede indeks for 2011


Vægt

2008

2009

2010

2011

Nettoprisindeks

0,2

3,7

2,1

1,4

1,5

Nettoprisindeks for brændstof

0,1

13,4

-18,3

11,2

4,0

Lønudvikling for den private sektor

0,6

4,6

3,3

2,7

2,5

Gennemsnitlig obligationsrente

0,1

0,3

-1,2

-0,4

0,5

I alt

1,0

4,87

0,45

2,98

2,25

 

 

 

 

 

 

Tidligere skøn


4,93


2,87


Niveaukorrektion-2,64

0,11

-2,59 (1)

Udvikling i det omkostningsbaserede indeks i 2011 inkl. Niveaukorrektioner

-0,34


Da takststigningerne er de gennemsnitlige stigninger, kan enkelte rejsehjemler stige væsentligt, mens andre enten ikke stiger eller kun stiger lidt.
Mere information

Lovstof
Læs bekendtgørelsen på Retsinformation (historisk)  

2009
Status - takststigningsloft 2009
Læs mere

Se takststigningsloft 2009

Sidst opdateret: 06.11.2018