Loft over takststigninger i den kollektive trafik 2012

Indførelsen af et takststigningsloft indgår som en væsentlig del af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik. Bekendtgørelsen herom trådte i kraft pr. oktober 2007 og fik virkning for taksterne fra 2008. Bekendtgørelsen er på opfordring af trafikselskaberne blevet ændret fra 2010, så der nu er indført et fleksibelt takstloft.

Takstloftet betyder, at takststigningerne for billetterne inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under det udmeldte "loft". Med indførelsen af det fleksible takstloft, er det blevet muligt at opspare takststigninger, så en uudnyttet takststigning i et år kan benyttes et af de følgende to år.

Takststigningsloftet for 2012

Takststigningsloftet for 2012 er 3,1%.

Trafikstigningsloftet er fastsat som udvikling i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen. Hvis udviklingen i det omkostningsbaserede indeks er negativ, sættes takstloftet til nul og den negative del af det omkostningsbaserede indeks overføres til det efterfølgende år.

Det omkostningsbaserede indeks er sammensat af
- nettoprisindekset, der vægtes med 20 %,
- nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 %,
- lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 % og
- den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 %.

Takststigningsloftet for 2012 indeholder et skøn for året plus en niveaukorrektion af de tre foregående år. Dette skyldes, at de endelige tal først foreligger med tre års forskydning.

Tabel 1: Det omkostningsbaserede indeks for 2012

Vægt

2009

2010

2011

2012

Nettoprisindeks

0,2

2,1

2,0

1,6

1,6

Nettoprisindeks for brændstof

0,1

-18,8

25,3

6,3

3,4

Lønudvikling for den private sektor

0,6

3,0

2,1

2,4

2,7

Gennemsnitlig obligationsrente

0,1

-1,3

-1,0

0,7

0,5

I alt

1,0

0,21

4,09

2,46

2,33

Tidligere skøn

0,45

2,98

2,25

Niveaukorrektion

-0,24

1,11

0,21

1,08 (1)

Niveaukorrektion for negativt beregnet loft i 2011

-0,34

Udvikling i det omkostningsbaserede indeks i 2011 inkl. Niveaukorrektioner

3,1

Nettoprisindekset er baseret på den gennemsnitlige årsstigning i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (PRIS7) for henholdsvis alle varer eller kun for brændstof (gr. 7.2.2). Lønudviklingen for den private sektor baseres på DA’s strukturstatistik, mens den gennemsnitlige obligationsrente opgøres af Nationalbanken. Indeks for 2010-2012 er baseret på skøn fra Finansministeriets konjunkturvurdering i december 2010. Endvidere er indekset for 2009 baseret på Danmarks Statistiks og Nationalbankens endelige opgørelser af de anvendte indeks.

1) Samlet niveaukorrektion for 2009, 2010 og 2011

Det skal bemærkes, at niveaukorrektionen vedrørende 2009 er de endelige tal for 2009. Niveaukorrektionerne for 2010 og 2011 kan ikke opgøres ud fra endelige tal. Den endelige korrektion vedrørende 2010 og 2011 forventes foretaget i forbindelse med opgørelsen af takststigningsloftet for henholdsvis 2013 og 2014.

Det fremgår af bekendtgørelsens §7, stk. 2, at såfremt det omkostningsbaserede indeks resulterer i en negativ takstudvikling, sættes takststigningsloftet til 0. Der korrigeres i det efterfølgende år for forskellen mellem 0 og den beregnede negative takstudvikling. På den baggrund er der overført et takstfald på 0,34% fra 2011 til 2012.

Det fleksible takststigningsloft

Trafikselskabernes takster på billetter og kort må i gennemsnit ikke stige udover omkostningsudviklingen, der fastsættes i henhold til bekendtgørelse om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaberne m.v. nr. 251 af 22/03/2010. Trafikselskaberne har mulighed for at ’opspare’ en uforbrugt takststigning fra et år til de efterfølgende to år. Hermed opnås en jævn udvikling taksterne og store takststigninger undgås. Trafikselskabernes opsparede takststigninger fra 2010 og 2011 til benyttelse i 2012 eller 2013 fremgår af tabel 2. Ligeledes fremgår trafikselskabernes gennemsnitlige takststigning i 2012 samt de opsparede takststigninger fra 2012 til benyttelse i 2013 eller 2014. Såfremt et trafikselskab ikke benytter den opsparede takststigning senest i 2014, vil opsparingen bortfalde.

Tabel 2: Takststigning og opsparelse

Opsparet takststigning fra 2010

Opsparet takststigning fra 2011

Gennemsnitlig Takststigning 2012

Opsparet takststigning fra 2012

Movia H

0,0%

0,0%

3,1%

*

Movia V

0,0%

0,0%

3,1%

0,0%

Movia S

0,0%

0,0%

3,1%

0,0%

NT

0,9%

0,0%

4,0 %

0,0%

Midttrafik

0,0%

0,0%

3,1%

0,0%

Sydtrafik

0,8%

0,0%

3,8%

0,1%

Fynbus

0,0%

0,0%

3,1%

0,0%

BAT

1,7%

0,0%

2,2%

2,6%

*) Selskaberne i Hovedstaden lider grundet overgangen til Rejsekortet et provenutab i 2012. Da dette provenutabs størrelse endnu ikke er kendt, vurderes provenutabets størrelse ultimo 2012 og indgår således i takststigningsloftet for 2013.

Da takststigningerne er de gennemsnitlige stigninger, kan enkelte rejsehjemler stige væsentligt, mens andre enten ikke stiger eller kun stiger lidt.

Tidligere år

Klik på de relevante link til højre, for at finde takststigningsloftet for tidligere år.

Sidst opdateret: 06.11.2018