Loft over takststigninger i den kollektive trafik 2013

Indførelsen af et takststigningsloft indgår som en væsentlig del af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik. Bekendtgørelsen herom trådte i kraft pr. oktober 2007 og fik virkning for taksterne fra 2008. Bekendtgørelsen er på opfordring af trafikselskaberne blevet ændret fra 2010, så der nu er indført et fleksibelt takstloft.

Takstloftet betyder, at takststigningerne for billetterne inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under det udmeldte "loft". Med indførelsen af det fleksible takstloft, er det blevet muligt at opspare takststigninger, så en uudnyttet takststigning i et år kan benyttes et af de følgende to år.

Takststigningsloftet for 2013

Takststigningsloftet for 2013 er 3,5 pct.

Trafikstigningsloftet er fastsat som udvikling i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen. Det omkostningsbaserede indeks er sammensat af

  • nettoprisindekset, der vægtes med 20 pct.,
  • nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 pct.,
  • lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 pct. og
  • den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 pct.

Det omkostningsbaserede indeks for 2013 indeholder et skøn for året plus en niveaukorrektion af de tre foregående år. Dette skyldes, at de endelige tal først foreligger med tre års forskydning.

Tabel 1: Det omkostningsbaserede indeks for 2013

Vægt

2010

2011

2012

2013

Nettoprisindeks

0,2

2,0

2,6

1,5

1,5

Nettoprisindeks for brændstof

0,1

25,3

22,6

3,0

1,7

Lønudvikling for den private sektor

0,6

2,7

2,3

2,1

2,3

Gennemsnitlig obligationsrente

0,1

-1,0

-0,1

0,2

0,7

I alt

1,0

4,45

4,15

1,88

1,92

 

 

 

 

 

Tidligere skøn

 

4,09

2,46

2,33

 

Niveaukorrektion

 

0,36

1,69

-0,45

1,60 (1)

 

 

Udvikling i det omkostningsbaserede indeks i 2013 inkl. niveaukorrektioner

3,5

Nettoprisindekset er baseret på den gennemsnitlige årsstigning i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (PRIS7) for henholdsvis alle varer eller kun for brændstof (gr. 7.2.2). Lønudviklingen for den private sektor baseres på DA’s strukturstatistik, mens den gennemsnitlige obligationsrente opgøres af Nationalbanken. Indeks for 2011-2013 er baseret på skøn fra Finansministeriets konjunkturvurdering i december 2011. Endvidere er indekset for 2010 baseret på Danmarks Statistiks og Nationalbankens endelige opgørelser af de anvendte indeks.

1) Samlet niveaukorrektion for 2010, 2011 og 2012

Det skal bemærkes, at niveaukorrektionen vedrørende 2010 er de endelige tal for 2010. Niveaukorrektionerne for 2011 og 2012 kan ikke opgøres ud fra endelige tal. Den endelige korrektion vedrørende 2011 og 2012 forventes foretaget i forbindelse med opgørelsen af det omkostningsbaserede indeks for henholdsvis 2014 og 2015.

Det fleksible takststigningsloft

Trafikselskabernes takster på billetter og kort må i gennemsnit ikke stige udover omkostningsudviklingen, der fastsættes i henhold til bekendtgørelse om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaberne m.v. nr. 251 af 22/03/2010. Trafikselskaberne har mulighed for at ’opspare’ en uforbrugt takststigning fra et år til de efterfølgende to år. Hermed opnås en jævn udvikling taksterne og store takststigninger undgås. Trafikselskabernes opsparede takststigninger fra 2010 og 2011 til benyttelse i 2012 eller 2013 fremgår af tabel 2. Ligeledes fremgår trafikselskabernes gennemsnitlige takststigning i 2012 samt de opsparede takststigninger fra 2012 til benyttelse i 2013 eller 2014. Såfremt et trafikselskab ikke benytter den opsparede takststigning senest i 2014, vil opsparingen bortfalde. Takststigningsloftet for 2012 er på 3,1 pct.

Tabel 2: Takststigning og opsparelse

Opsparet takststig-ning fra 2010

Opsparet takststig-ning fra 2011

Gennem-snitlig Takststig-ning 2012

Opsparet takststig-ning fra 2012

Movia H

0,0%

0,0%

3,1%

*

Movia V

0,0%

0,0%

3,1%

0,0%

Movia S

0,0%

0,0%

3,1%

0,0%

NT

0,9%

0,0%

4,0 %

0,0%

Midttrafik

0,0%

0,0%

3,1%

0,0%

Sydtrafik

0,8%

0,0%

3,8%

0,1%

Fynbus

0,0%

0,0%

3,1%

0,0%

BAT

1,7%

0,0%

2,2%

2,6%

*) Selskaberne i Hovedstaden lider grundet overgangen til Rejsekortet et provenutab i 2012. Da dette provenutabs størrelse endnu ikke er kendt, vurderes provenutabets størrelse ultimo 2012 og indgår således i takststigningsloftet for 2013.

Da takststigningerne er de gennemsnitlige stigninger, kan enkelte rejsehjemler stige væsentligt, mens andre enten ikke stiger eller kun stiger lidt.

Sidst opdateret: 06.11.2018