Med tog, bus & færge

Trafik- og Byggestyrelsen har udgivet bogen 'Med tog, bus & færge - beskrivelse af opgaver og roller i den kollektive trafiksektor i dag' for at skabe klarhed over sektorens udvikling fra 2000-2008.

Hver dag foretages der omkring 1 mio. rejser med tog, bus og færge i Danmark. Det er vigtigt, at disse rejser kan foretages uden for mange hindringer undervejs og med størst mulig sikkerhed for at nå frem til rette sted i rette tid.

For de rejsende er det vigtigt, at rejsen er en del af et velfungerende og sammenhængende net af kollektiv trafik. Hver dag er mange forskellige aktører involveret i at drive, vedligeholde og udvikle den kollektive trafik.

Trafik- og Byggestyrelsen har derfor udgivet bogen med beskrivelser af den kollektive trafiksektor og dens opgaver i perioden fra år 2000 og frem til 2008.

Bogen er offentliggjort som elektronisk publikation samtidig med transportministerens redegørelse om den kollektive trafik den 28. april 2010. Desuden sendes bogen ud i trykt format i starten af juni til kommuner, regioner, trafikaktører og andre interessenter.

Formål og baggrund
Bogens formål er at skabe klarhed over opgaver og rollefordeling i den kollektive trafik samt at give et tværsnit af trafikken. Bogen indeholder kapitler om såvel de organisatoriske og økonomiske rammer for den kollektive trafik som en nærmere redegørelse af de aktuelle markedsforhold for tog-, bus- og færgetrafikken.

Baggrunden for bogen er, at der de seneste 20 år er der gennemført en stadig stigende grad af konkurrenceudsættelse inden for såvel tog- og færgetrafikken som busbetjeningen. Samtidig er der med kommunalreformen fra 2007 sket en omorganisering af myndighedsopgaverne mellem stat, region og kommune, herunder af trafikkøberansvar og bestillerroller.

Med trafikaftalen om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er der desuden sat fokus på, at den kollektive trafik skal løfte størstedelen af den fremtidige vækst, hvilket samtidig kan medføre en reduktion af den samlede udledning af C02 i samfundet. I bogen vises bl.a. C02-udledningen pr. transportmiddel både set i forhold til personkm og til belægningsgrad.

Fremtidig udvikling af sektoren
Håbet er, at en øget klarhed over den kollektive trafiksektor i Danmark kan medvirke til at danne grundlag for en fortsat udvikling af den kollektive trafik, med gode forbindelser, korte rejsetider og nem tilgængelig trafikinformation til gavn for de daglige passagerer og for mobiliteten i samfundet generelt.

Målgruppen for bogen er dermed politikere på landsplan og lokalt, regionale og kommunale myndigheder, trafikselskaber og andre med opgaver i eller interesse for den kollektive trafiksektor.

Download bogen
Bogen kan downloades som pdf via linket i boksen til højre.

Kontakt
Specialkonsulent
Signe Arrhenius
Mere information
Sidst opdateret: 08.02.2019