Regler for arbejdsmiljø indenfor luftfart

Kapitel 4 A i Luftfartsloven indeholder de overordnede bestemmelser om arbejdsmiljø ombord i luftfartøjer. Transportministeren har overdraget beføjelserne til os. Dog er det fortsat Transportministeren som nedsætter Arbejdsmiljørådet for Luftfart og beskikker formand, medlemmer og stedfortrædere.

Arbejdsmiljøbekendtgørelserne er udstedt i medfør af Luftfartsloven og består af følgende:

Bekendtgørelse 18 om besætningsmedlemmers udsættelse for støj

Bekendtgørelse 158 om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet

Bekendtgørelse 157 om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere

Bekendtgørelse 160 om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet

Bekendtgørelse 159 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet

Bekendtgørelse 161 om brug af personlige værnemidler

Bekendtgørelse 162 om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet

Bekendtgørelse 340 om arbejdsmedicinske undersøgelser

Bekendtgørelse 617 om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer

 

Bekendtgørelse 157

Bekendtgørelse 157 indeholder nærmere bestemmelser for følgende områder:

Kapitel 1: Anvendelsesområder

Kapitel 2: Definitioner

Kapitel 3: Generelt

Kapitel 4: Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet 

Kapitel 5: Arbejdets udførelse

Kapitel 6: Særlige risikogrupper herunder gravide og ammende

Kapitel 7: Oplæring og instruktion

Kapitel 8: Kontrol med arbejdsmiljøet

Kapitel 9: Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

Kapitel 10: Arbejdsmiljøuddannelsen

Kapitel 11: Tilrettelæggelse af arbejdstiden

Kapitel 12: Helbredsundersøgelser

Kapitel 13: Besætningsmedlemmers forpligtelser

Kapitel 14: Dispensation, straf og ikrafttræden
Mere information

Her finder du relevante regler mv. for arbejdsmiljø området

Download i PDF
Bek. om arbejdsmiljøforhold 
Bek. om arbejdsmedicinske undersøgelser 
Luftfartsloven

Sidst opdateret: 11.06.2018