Sikkerhedsmæssigt tilsyn med fremmede/nationale fly

"Safety Assesment of Foreign Aircraft" (SAFA) er et inspektions program, som udføres i alle lande, der er medlemmer af European Civil Aviation Conference (ECAC). I dette regi er det besluttet, at indføre inspektioner af fremmede landes luftfartøjer efter en ensartet procedure. Resultatet af inspektionerne indrapporteres til ECAC i et standard format, således at der kan etableres et sammenligneligt grundlag for en vurdering af sikkerheden hos de enkelte operatører. ECAC udgiver hvert år en rapport over de indkomne observationer.

Sådan foregår inspektionen

SAFA og SANA inspektionerne udføres af to luftfartsinspektører fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – én med piloterfaring og én med operationel/teknisk erfaring. Udvælgelsen af flyindivider til inspektion sker efter en rullende plan eller på indikation. Informationer om tidligere udførte SAFA eller SANA inspektioner udført på de valgte selskabers fly, er til disposition for os i henholdsvis SAFA eller SANA databasen, der drives af ECAC.

Før inspektionerne beslutter de to luftfartsinspektører, hvad der skal undersøges, og fordeler opgaverne imellem sig. Inspektionerne udføres dels i henhold til SAFA Detailed Checklist, dels i henhold til SAFA Class of Actions og SAFA Finding Categories samt i henhold til ICAO standarderne.

Før den egentlige inspektion kontaktes luftfartsselskabets handling agent og repræsentant. Luftfartsselskabets repræsentant går alene ombord i flyet, hvor han/hun informerer kaptajnen om, at flyet skal have udført SAFA eller SANA inspektion. Luftfartsselskabets mekaniker og/eller repræsentant vil normalt være til stede under hele inspektionen.

Ved inspektionen undersøges flyets tilstand sammen med teknisk LOG, MEL og nødudstyr i kabinen. Flyets og besætningens dokumentation checkes, og cockpittets tilstand og nødudstyr dokumenteres. Kaptajnen informeres, hvis der findes fejl på flyet. Hvis der konstateres alvorlige fejl kan der nedlægges flyveforbud indtil fejlen/fejlene er udbedret.

”Findings” i Danmark sammenfattes i en rapport med tre kategorier af "findings":

  • Kategori 1: Mindre uregelmæssigheder uden betydning for flyvesikkerheden. Her informeres kaptajnen, og påbydes at bringe forholdet i orden efter hjemkomst til basen.
    Eksempler: En brandslukker eller en førstehjælpskasse, der ikke er på sin plads, men befinder sig et andet sted i flyet. Man har ikke flyets støjcertifikat ombord.
  • Kategori 2: Fejl/mangler, som er mere betydelige. Her informeres kaptajnen, ledelsen i pågældende luftfartsselskab og de nationale luftfartsmyndigheder der har ansvaret for tilsynet med flyet og selskabet.
    Eksempler: Manglende opdatering af flyvemanualer eller et medlem af besætningen har glemt sin helbredsattest. 
  • Kategori 3: Alvorlige fejl/mangler, som kan have indflydelse på flyvesikkerheden. Vi nedlægger flyveforbud indtil forholdet er bragt i orden. Kaptajnen, luftfartsselskabet og de nationale luftfartsmyndigheder i hjemlandet informeres.
    Eksempler: Der er fastmonterede stole, der dækker en nødudgang, kabinepersonalets sæde klapper ikke op af i fastlåst stilling, flyets tekniske udstyr overholder ikke ICAO-krav.
Mere information

Læs mere om SAFA-inspektionerne på EASA's website

EASA - SAFA

Sidst opdateret: 19.10.2017