Luftfart og sammenstød med fugle og vildt

Fugle og vildt kan i sammenhæng med luftfart udgøre en særdeles uheldig og farlig blanding. I løbet af et kalenderår vil der typisk være 200-250 rapporterede sammenstød med fugle og vildt – bird strikes - ved danske lufthavne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for de flyvesikkerhedsmæssige forhold for fugle og vildt i relation til dansk luftfart.

Lovgivning vedrørende fugle/vildt
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for flyvesikkerhed i Danmark og er dermed også myndighed vedrørende fugle/vildt og lufttrafik.

Ny fælles europæisk forordning 139/2014 vedrører også fugle/vildt sammenstød.
Det europæiske luftfartsagentur under EU, EASA, har i 2014 inkluderet lufthavne i en fælleseuropæisk regulering under forordning 139/2014. Forordningen er trådt i kraft og indfases gradvist frem til 2018.

Den nye forordning vil medføre, at flere danske lufthavne vil blive omfattet af reguleringen vedr. fugle/vildt. Den nye lovgivning forventes ikke at medføre store ændringer i reguleringen af området.


Foto: Per Schmidt, Københavns Lufthavne A/S


Bird strike statistik
For at få det bedst mulige erfaringsmateriale er der i dansk luftfartslovgivning fastsat krav om, at sammenstød mellem flyvemaskiner og fugle/vildt skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indberetningerne anvendes i en løbende statistik over bird strikes for de enkelte lufthavne, som kan anvendes i det forebyggende arbejde, bl.a. til at afgøre, hvor der bør sættes ind.

Dansk Fuglekollisionskomité
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med den danske luftfartsbranche etableret Dansk Fuglekollisionskomité. Det er et forum for udveksling af erfaringer med deltagelse af myndigheder, lufthavne, luftfartsselskaber og rådgivere med viden om fugle. Der afholdes to årlige møder, og på møderne drøftes bl.a. konkrete hændelser, statistik, forebyggende arbejde og lovgivningen på området. 

Fuglekollisionskomitéen har desuden gennemført projekter med udarbejdelser af tekniske rapporter og vejledninger om vurdering af naturområder og andre anlæg, der kan tiltrække fugle.
Der er i januar 2015 udsendt en teknisk rapport om risikovurdering for bird strikes i danske lufthavne ved etablering af vådområder nær disse.

Fuglekollisionskomiteen stod ligeledes bag en vejledning om risikovurdering af anlæg der kan tiltrække fugle ved etablering nær lufthavne.

Gæs og flyvesikkerhed
Gæs udgør en særlig udfordring for luftfarten. Gæs er store fugle, der ofte forekommer i større flokke. De kan derfor udgøre en risiko for luftfarten, hvis de forekommer på og nær ved lufthavne. De fleste gåsebestande, der forekommer i Nordvesteuropa og Danmark, har gennem de seneste årtier været i kraftig fremgang, og antallet af trækkende, rastende og overvintrende gæs i Danmark er steget markant.

Således er ynglebestanden af grågås steget, og bramgås har etableret sig som en ynglefugl i kraftig fremgang. Det stigende antal gæs og en stigning i registrerede bird strikes (kollisioner mellem fugle og fly) med gæs har resulteret i et øget fokus på forekomst og forvaltning af gæs inden for lufthavnenes sikkerhedszoner på 13 km.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med Naturstyrelsen og Københavns Lufthavne A/S valgt at støtte udarbejdelsen af et opdateret overblik over status og bestandsudvikling hos de gåsearter, der forekommer i Danmark. Et sådant overblik kan forhåbentlig danne grundlag for en national strategi for at reducere risikoen for sammenstød mellem gæs og fly. Århus Universitet DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, har på denne baggrund udarbejdet denne rapport.

Internationale forhold
Den internationale luftfartsorganisation under FN, ICAO, har publiceret bestemmelser om fugle/vildt i deres regulering af flyvepladser, Annex 14.

ICAO har desuden publiceret en Airport Services Manual om ”Bird control and reduction”. Manualen er en vejledning i, hvordan myndigheder, lufthavne og andre interessenter kan gribe forebyggelsen mod bird strike an. Vejledningen er revideret i 2011.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltager i et nordisk samarbejde om fugle/vildt og luftfart og var i 2014 sammen med Københavns Lufthavne A/S vært for et nordisk møde.


Foto: Per Schmidt, Københavns Lufthavne A/S 

Sidst opdateret: 05.02.2019