Planlægning for flyvepladser

Planlægning for etablering af nye flyvepladser samt ændringer af eksisterende bør altid koordineres med Trafik- og Byggestyrelsen.

Skal en flyveplads benyttes til erhvervsmæssig transport skal den teknisk godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen, og der stilles en række krav til området - herunder hindringsfrihed ved ind- og udflyvning.

Er der tale om en privat flyveplads, skal den anmeldes til Trafik- og Byggestyrelsen, jf. BL 3-7. Trafik- og Byggestyrelsen registrerer pladsen efter en konkret vurdering af, om benyttelsen af pladsen påvirker den øvrige luftfarts sikkerhed og om beflyvningen af pladsen i øvrigt kan afvikles inden for luftfartslovens rammer. Endvidere foretages der, forud for registreringen, en høring af øvrige berørte myndigheder og instanser, herunder kommunen (der både er miljø- og planmyndighed), Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, politiet, flyvesikringstjenesten og Forsvaret.

I mange tilfælde vil kommunen kræve at der udarbejdes en såkaldt landzonetilladelse, som forudsætning for at arealet kan anvendes som flyveplads.

Derudover vil kommunen vurdere om flyvepladsen skal miljøgodkendes, jf. Miljøstyrelsens Vejledning om Støj fra Flyvepladser 5/1994.

Er dette tilfældet, skal udkast til vilkår i miljøgodkendelsen sendes i høring hos Trafik- og Byggestyrelsen, hvilket sikrer, at vilkårene ikke strider imod f.eks. lufttrafikreglerne.

Kravene i miljøgodkendelsen retter sig imod flyvepladsen. Som supplement hertil kan Trafik- og Byggestyrelsen i visse tilfælde fastsætte støjbegrænsende bestemmelser, der retter sig imod de selskaber eller piloter, der beflyver pladsen. Det kan f.eks. være vilkår om at undgå overflyvning af nærliggende byområder.
Sidst opdateret: 15.01.2019