Internationalt fokus

I Trafik- og Byggestyrelsen arbejder vi for, at der opnås varige løsninger på luftfartens miljøpåvirkninger gennem det internationale samarbejde. Udledning af gasser og partikler påvirker atmosfæren og hele jordens klima, og enkeltstående nationale initiativer har ingen eller kun beskeden effekt på disse udslip.Danmark bidrager – primært gennem det europæiske samarbejde – til at presse på for varige, bæredygtige løsninger for luftfarten. Det indebærer, at den forudsatte vækst i lufttrafikken modsvares af reduktioner af lufttrafikkens påvirkninger af miljøet.

Internationalt er der flere forskellige samarbejder, der forsøger at arbejde for bæredygtige miljøvenlige løsninger. Nedenfor vil vi komme omkring de forskellige internationale samarbejder, der er relevante for Danmark i kampen mod luftforureningen.

Globalt
ICAO, International Civil Aviation Organization, er luftfartens overordnede internationale organisation. ICAO er en organisation under FN og har til formål at behandle internationale luftfartsanliggender og at indføre standarder for den civile luftfart. ICAO’s miljøkomité hedder CAEP, Committee on Aviation Environmental Protection.

Europa
I Europa findes ECAC, European Civil Aviation Conference, som er et samarbejde mellem 44 lande, der bl.a. har til formål at finde løsninger/ideer til at forbedre flyvesikkerheden. ECAC’s miljøkomité hedder ANCAT, Abatement of Nuisances Caused by Air Transport. Heri drøftes miljøforhold af interesse for luftfarten, f.eks. flystøj og luftfartens klimapåvirkning. ANCAT fungerer desuden som et forum til afstemning af synspunkter forud for møder i CAEP (ICAO’s miljøkomité).

EU
EU har ønsket at gå i spidsen for reduktionen af drivhusgasser, herunder også fra luftfarten. EU besluttede derfor i 2009, at udledningen af CO2 fra luftfarten skal omfattes af det kvotehandelssystem, som EU har etableret for en række andre energiforbrugende brancher.

Ideen med et CO2-kvotehandelssystem er, at der sættes et overordnet loft for, hvor meget CO2 der må udledes i EU. Herefter sker en fordeling af CO2-kvoter til de brancher, der er omfattet af kvotehandelssystemet. Mængden af tildelte kvoter reduceres år for år, og ideen er, at brancher, der har større CO2-udledninger, end de har kvoter til, enten må reducere udledningerne eller købe kvoter fra andre brancher, som har reduceret deres udledninger og derfor har kvoter til overs. På den måde skulle markedskræfterne sørge for, at reduktionerne i udledning af CO2 sker der, hvor det er billigst at reducere. EU har dog i 2011 set sig nødsaget til at revidere beslutningen, så kvotehandelssystemet foreløbig frem til 2016 kun gælder for flyvninger inden for Europa.

Norden
De nordiske lande har i N-ALM (Nordisk Arbejdsgruppe for Luftfartens Miljøspørgsmål) etableret et samarbejde mellem de nordiske luftfartsmyndigheder.  Desuden deltager repræsentanter for transportministerierne, større lufthavne og nogle nordiske luftfartsselskaber. Formålet med N-ALM er at udveksle erfaringer og koordinere de nordiske luftfartsmyndigheders positioner vedrørende miljømæssige forhold i relation til ICAO, ECAC og EU. Danmark har formandskabet for N-ALM i 2014-2016.
Sidst opdateret: 15.01.2019