Samspil mellem myndigheder og luftfartsaktører

Luftfartens miljøforhold reguleres, for så vidt angår flyenes forurening, af internationale regler, som Trafik- og Byggestyrelsen er myndighed for i Danmark. Danske lufthavne er omfattet af den danske miljølovgivning, og Trafik- og Byggestyrelsen sikrer gennem støjbegrænsende bestemmelser, at flyvningen til og fra lufthavnene kan ske uden at overtræde lufthavnenes miljøgodkendelser.

Regler for luftfart
Luftfarten er international og er derfor i vidt omfang reguleret af internationale regler. Den internationale luftfartsorganisation, ICAO, udarbejder regler for luftfarten og for miljøområdet. Disse regler fremgår af ICAO Annex 16, hvor der er fastsat nærmere bestemmelser for emissionen af støj og et antal forurenende stoffer fra luftfartøjer. Det er herefter op til medlemslandene at indføre disse bestemmelser i deres nationale lovgivning.

I disse år udfører EU desuden en harmonisering af reglerne på luftfartsområdet. EU udstikker i stigende grad fælles regler – også hvad angår luftfartens miljøforhold – som medlemslandene skal indføre i deres lovgivning.

Luftfartsmyndighed
Med baggrund i lovgivningen fastsætter vi i Trafik- og Byggestyrelsen bestemmelser for bl.a. lufthavne, luftfartøjer og luftfartsselskaber.

I en række BL’er (Bestemmelser for Civil Luftfart udstedt med hjemmel i Luftfartsloven) er der fastsat regler, der sigter mod at begrænse forureningen fra luftfartøjer og flyvepladser. Derudover indeholder lufttrafikreglerne bestemmelser, der pålægger føreren af et luftfartøj at sikre, at flyvningen giver så få ulemper for omgivelserne som muligt, samt respektere bestemte minimumsflyvehøjder over bl.a. tæt bebyggede områder.

Lufthavne
Trafik- og Byggestyrelsen omsætter de miljøkrav, som lufthavnene får fra miljømyndighederne, til støjbegrænsende bestemmelser for luftfarten, såfremt miljøkravene berører selve flyvningen. De støjbegrænsende bestemmelser offentliggør Trafik- og Byggestyrelsen i Aeronautical Information Publication Denmark (AIP) og i VFR Flight Guide Denmark (VFG).

Trafik- og Byggestyrelsen fører endvidere tilsyn med, om de støjbegrænsende bestemmelser overholdes. Dette gøres først og fremmest ved at kontrollere indberetninger fra lufthavne og flyvekontroltjenester, men også ved at undersøge støjklager. I Københavns Lufthavn, Kastrup, er der etableret et automatisk overvågningsanlæg.  Det registrerer dels støj, der overskrider fastsatte grænseværdier og dels flyvninger, der afviger fra foreskrevne flyveveje. Støjovervågningen og flyenes starter og landinger i lufthavnen kan følges på webportalen webtrak, som Københavns Lufthavn har stillet til rådighed via sin hjemmeside.

Luftfartøjer
Der er inden for de seneste årtier sket en gradvis udfasning af de mest støjende fly. Senest er de såkaldte ”kapitel 2”-fly blevet udfaset i EU. ”Kapitel 2” refererer til kapitel 2 i Annex 16, vol. 1, og omhandler ældre fly, der støjer over et vist niveau. Moderne luftfartøjer har væsentligt lavere støjemission end fly, der er 10-15 år gamle.

Der sker også en international regulering af emissionerne af forurenende stoffer fra luftfartøjer. Det sker i henhold til ICAO Annex 16, vol. 2, og omfatter bl.a. stadig skrappere krav til NOx, partikler og kulbrinteforbindelser.

Luftfartsselskaber/piloter
Miljøreguleringen omfatter også luftfartsselskaberne. Eksempelvis indebærer de fleste miljøreguleringer af lufthavne, at der stilles krav til de luftfarende om, hvordan beflyvningen omkring en lufthavn skal foregå. Det kan eksempelvis betyde, at visse byområder ikke må overflyves af støjhensyn, eller det kan betyde, at de store passagerfly under indflyvningen til Københavns Lufthavn skal holde sig oppe i en vis højde over Storkøbenhavn for at mindske generne for folk, som dagligt påvirkes af overflyvninger. Der findes også bestemmelser, der fastsætter minimumsflyvehøjder over naturfølsomme områder af hensyn til dyrelivet og områdernes rekreative værdier.

Miljømyndigheder
Miljømyndighederne miljøgodkender lufthavne og flyvepladser og stiller i den forbindelse krav til den samlede støjbelastning i naboområderne. Det sker i henhold til miljøbeskyttelsesloven. I den forbindelse fastsætter myndighederne krav, der skal reducere støjgenerne for de omkringboende. Kommunerne er miljømyndighed for lufthavne og flyvepladser i Danmark. Dog er Miljøministeriet, repræsenteret ved Miljøstyrelsen, miljømyndighed for Københavns Lufthavn, for så vidt angår krav til støj og luftforurening fra flyene.

Sidst opdateret: 15.01.2019