Støj

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat støjbegrænsende bestemmelser for en række danske lufthavne og fører tilsyn med, at disse bestemmelser overholdes. Bestemmelserne kan blandt andet indebære overflyvningsrestriktioner over navngivne byområder, forbud mod at dreje før en vis afstand fra lufthavnen og tidsmæssige begrænsninger for bestemte typer flyvning.

Skrappe bøder for at støje
Overtrædelse af de støjbegrænsende bestemmelser kan medføre politianmeldelse. Siden 2004 er en række luftfartsselskaber blevet idømt bøder i størrelsesordenen 20.000-30.000 kr. for overtrædelser i forbindelser med starter og landinger i Københavns Lufthavn.

Støjcertificering
Internationalt reguleres flyenes støjemissioner af ICAO. I ICAO er der vedtaget maximale støjgrænser, som flyene skal overholde og certificeres efter. Disse støjgrænser er løbende blevet skærpet, og støjniveauet har generelt været nedadgående i luftfarten på grund af udfasning af de mest støjende flytyper.

Støjgener ved overflyvninger
Der er i lufttrafikreglerne fastsat bestemmelser for bl.a. minimumsflyvehøjder. Derudover skal luftfartøjschefen drage omsorg for, at flyvningen er til mindst mulig ulempe for omgivelserne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har mulighed for at indhente radardata, der viser det enkelte flys højde og rute. På den baggrund kan vi vurdere, om de støjbegrænsende bestemmelser for en given flyveplads er blevet efterlevet, samt om de foreskrevne minimumsflyvehøjder er blevet fulgt.

Regler for helikopterrundflyvning
Rundflyvning med helikoptere er inden for de senere år blevet mere udbredt i Danmark og har givet anledning til et stigende antal klager. Flyvningen finder som oftest sted fra midlertidige landingspladser og ofte i forbindelse med byfester, kræmmermarkeder og lignende. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen stiller krav til, at operatøren skal have en særlig godkendelse, og at vi forlods skal underrettes om den planlagte flyvning. Som noget nyt er der etableret et samarbejde med kommunerne og Miljøstyrelsen om reguleringen af de støjmæssige problemer, som denne type flyvning kan afstedkomme. Dette har bl.a. betydet, at kommunerne nu også bliver underrettet om de planlagte arrangementer og dermed får mulighed for at stille krav hertil efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven.

Sidst opdateret: 05.02.2019