Trusler mod luftfarten

Siden de tragiske begivenheder i USA den 11. september 2001 har security i lufthavnene været i fokus. Den øgede security har betydet nye arbejdsgange og procedurer for lufthavnene og luftfartsselskaberne.

Skærpede sikkerhedsforanstaltninger

Allerede før den 11. september 2001 var sikkerhedsniveauet højt - både i Danmark og i resten af Europa. Alligevel er der siden da løbende gennemført en række nye tiltag for at beskytte den civile luftfart. De fleste sikkerhedsforanstaltninger er fortrolige, men nogle af dem der kan nævnes, er:
  • Både passagerer og personale, der arbejder i lufthavnen, screenes når de bevæger sig ind på lufthavnens afspærrede område
  • Mere intensiv screening af passagerer og bagage. Indsatsen omfatter desuden meget andet, som den enkelte flypassagerer aldrig eller sjældent bemærker
  • I hver enkelt lufthavn findes nu områder, hvor der med udgangspunkt i den aktuelle trusselvurdering kan iværksættes særlige foranstaltninger
  • Tekniske specifikationer for udstyr og standarder, bl.a. for behandling af fragt og catering, er blevet ændret

Veluddannet security personale

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der fastsætter reglerne for, hvordan personalet i lufthavnene skal uddannes for at kunne leve op til de høje security krav. Personalet i de danske lufthavne har en grundig uddannelse i at gennemføre security-check. I løbet af det 6 måneders uddannelsesforløb får de danske security folk en grundig træning i sikkerhedsprocedurer og anvendelse af det tekniske udstyr.

Sikkerhedsplaner

EU’s lovgivning har til formål at bidrage til en højere sikkerhed for flyrejsende. Forordningerne skærper foranstaltningerne mod terrorisme i de europæiske lufthavne og for luftfartsselskaber hjemmehørende i EU. Security-foranstaltningerne medfører bl.a., at der stilles krav om, at også det ansatte personale, herunder cateringvirksomheder, rengøringspersonale, post- og fragtoverdragere m.fl., på lufthavnen skal screenes, når de bevæger sig ind på områder med security restriktioner mv.

Alle offentligt godkendte danske lufthavne og flyvepladser er underlagt forordningen, og vi fører løbende tilsyn med at sikkerhedsplanerne følges.

Toppen af isbjerget

Som myndighed for den civile luftfart er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som fører tilsyn med at regler, procedurer og sikkerhedsplaner følges i de enkelte lufthavne og luftfartsselskaber, men det er Politiet, der - på baggrund af de informationer de har til rådighed - løbende foretager en vurdering af trusselsbilledet. Derfor er er vi i løbende kontakt med Politiet sådan at der hurtigt kan indføres supplerende eller ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, hvis trusselsbilledet ændrer sig.

Langt de fleste af de sikkerhedsmæssige tiltag, der foregår i lufthavne og hos luftfartsselskaber er ikke noget passagererne bemærker, når de skal ud at rejse. De ser kun "toppen af isbjerget", som fx eftersyn af personer og håndbaggage ved indpassage til lufthavnens afspærrede område. Dermed er det lykkedes at opretholde luftfarten som en effektiv og hurtig - og først og fremmest sikker - transportform.

Fragtagenter, kendte kunder, transportører, leverandører af forsyninger til flyvningen, (cateringleverandører mv.), der skal indlevere sikkerhedskontrolleret gods eller forsyninger med henblik på videre transport med fly, skal sikkerhedsgodkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.


Selskabet skal udarbejde en sikkerhedsplan/procedure for modtagelse, kontrol, opbevaring, transport og lastning af gods/forsyninger, i henhold til det nationale sikkerhedsprogram (NASP). Regelsættet og/eller vejledning fremsendes i forbindelse med svar på ansøgning.
Sidst opdateret: 29.08.2019