Hvem skal godkendes?

Man beslutter selv i den enkelte virksomhed om man ønsker at opnå godkendelse som kendt afsender af luftfragt.

Hvis man sjældent afsender forsendelser som luftfragt, kan det næppe betale sig at søge om at blive myndighedsgodkendt.

I de tilfælde, hvor forsendelserne skal med fly, vil fragten så blive efterset mod betaling, inden den bliver lastet om bord på flyet.

For virksomheder, der hyppigt anvender luftfragt, kan det formentlig godt svare sig at blive myndighedsgodkendt. Det kunne f.eks. være:

  • Virksomheder med en stor volumen i deres forsendelser
  • Virksomheder, der forsender gods/fragt, der er vanskeligt at undersøge
  • Virksomheder, der sender fragt eller gods, som skal være forseglet eller sterilt (medicin, kemikalier mv.)
  • Virksomheder med tidskritiske forsendelser

Hvilke krav skal jeg opfylde?

For at blive godkendt som kendt kunde, skal din virksomhed opfylde visse krav i forbindelse med håndtering af forsendelser, der skal sendes som luftfragt eller luftpost. Det drejer sig i korthed om følgende krav, der skal være opfyldt for alle virksomhedens filialer:

Der skal udpeges en sikkerhedsansvarlig i virksomheden, som har ansvaret for at de sikkerhedsmæssige procedurer for håndtering af luftfragt og luftpost følges. Vedkommende skal kunne sikkerhedsgodkendes af myndighederne.

Virksomheden skal udarbejde sikkerheds-procedurer for alle led i håndteringen af luftfragten. Procedurerne skal bl.a. sikre, at fragt, der identificeres som luftfragt – det være sig i produktion, lager eller ved forsendelse – er beskyttet mod uautoriseret adgang. Relevant personale skal gennemgå en sikkerhedsuddannelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal ved kontrolbesøg kunne godkende de faciliteter, hvor luftfragt opbevares (lokaler, adgangsforhold mv.)

Mere information
Ansøgningsskema 

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse som kendt kunde


Speditør/Transportørerklæring - Tillæg 6-E

Vejtransport af sikkerhedskontrolleret luftfragt og luftpost. En fragtagent eller kendt kunde kan anvende egne chauffører eller en speditør/transportør, der har underskrevet en Tillæg 6E erklæring, og hvormed der er indgået en aftale om transport efter EU forordningernes bestemmelser. Fragtagenten eller den kendte kunde der har indgået en aftale med en speditør/transportør har dermed et ansvar for ved egenkontrol at kontrollere, at transportøren overholder bestemmelserne i erklæringen.

Tillæg 6-E på dansk

Tillæg 6-E på engelsk. Attatchment 6-E, English version
Sidst opdateret: 24.09.2018