Tilsynsvirksomhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal godkende alle personer, organisationer, luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, som indgår i den civile luftfart.

Den indledende godkendelse, tiltrædelseskontrol, har til formål at dokumentere, at alle sikkerhedsmæssige krav er opfyldt. Efter den indledende godkendelse fører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen løbende tilsyn med, at kravene fortsat bliver opfyldt - det såkaldte funktionstilsyn.

Tilsynspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver hvert år en strategi for tilsynet med dansk luftfart, for at skabe gennemsigtighed over for branchen i styrelsens tilsynsaktiviteter.

Tilsynet skal understøtte luftfartsvirksomhedernes evne til at håndtere egne risici, idet det på sigt giver den højeste og mest robuste luftfartssikkerhed.

Strategien skal give en oversigt over, hvad Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og branchen vil gøre i de kommende år. Virksomhedernes egne Safety Management Systemer skal derved også opbygges. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fremadrettet udvikle en transparent, risikobaseret tilsynsplanlægningsmodel, så tilsynet fokuseres der, hvor risikoen er størst. Ligeledes skal der sikres en ensartet tilsynspraksis på tværs af enkeltpersoner og fagtekniske områder. Endelig beskriver strategien styrelsens reaktioner/sanktioner, når virksomhederne undtagelsesvist ikke følger krav og anvisninger.

Tilsynsstrategien er blevet udarbejdet med udgangspunkt i de nationale og internationale lovgivningsmæssige rammer. Strategien hænger ligeledes sammen med det danske State Safety Programme, som bl.a. fastsætter målene for sikkerhedsniveauet.

Tilsynsstrategien kan findes i højre kolonne.

Tilsynsplan

Planen for tilsyn udarbejder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på baggrund af krav, der afspejler dem i bestemmelserne vedtaget internationalt vedrørende regulering og overvågning af luftfartens sikkerhed.

Det nærmere omfang af den udgående tilsynsindsats fastlægger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen årligt i et digitalt tilsynsplanlægningssystem. Systemet understøtter den enkelte luftfartsinspektørs behov for planlægning, tværfaglig koordinering, gennemførelse af funktionstilsyn, udarbejdelse af tilsynsrapporter, opfølgning på findings (afvigelser), dokumentation samt udarbejdelse af diverse rapporter.

Både i ICAO standarderne og i EU-lovgivningen er der fastsat detaljerede krav til tilsyn med den civile luftfart, herunder frekvens og udførelse. Udgående funktionstilsyn omfatter følgende:

  • Planlægning/forberedelse
  • Udførelse
  • Analyse/evaluering
  • Rapportering
  • Opfølgning

 

Sidst opdateret: 29.08.2019