Usikre flyselskaber

EU-kommissionen og Europa Parlamentet vedtog i 2004 at indføre en liste over de flyselskaber, der ikke lever op til de internationale sikkerhedsstandarder.

De europæiske luftfartsmyndigheder checker jævnligt sikkerheden i fly fra tredjelande ved uanmeldte inspektioner, og resultaterne indrapporteres til en fælles-europæisk database. De nationale luftfartsmyndigheder i EU vil fremover skulle indberette usikre selskaber til EU.

Også hele lande kan komme på listen. Hvis luftfartsmyndighederne i et land ikke lever op til deres ansvar og tilsynsforpligtelser, kan alle luftfartsselskaber hjemmehørende i det pågældende land udelukkes fra EU's lufthavne.

Selvom luftfart fortsat er den sikreste transportform, bidrager listen til at fokusere yderligere på vigtigheden af at overholde de internationale standarder for flyvesikkerhed. Indførelsen af den sorte liste vil have en præventiv effekt, når luftfartsselskaber fra tredjelande ønsker at oprette ruter til lande indenfor EU-fællesskabet.

Listen opdateres hver tredje måned af EU-kommissionen på basis af en vurdering foretaget af medlemslandenes luftfartseksperter i en særlig komité. Hvis der afdækkes akutte sikkerhedsmæssige problemer med et luftfartsselskab, kan de nationale luftfartsmyndigheder udstede et nationalt forbud og rette henvendelse til EU for at få sat et luftfartsselskab på listen.

Hvis et luftfartsselskab ønsker at blive slettet fra listen, kan det henvende sig til de nationale luftfartsmyndigheder indenfor EU eller til EU-kommissionen. EU's luftfartseksperter vil derpå grundigt vurdere sikkerheden hos pågældende selskab før der træffes beslutning om, hvorvidt det fortsat skal stå på den sorte liste. Luftfartseksperternes vurdering baserer sig bl.a. på rapporterne fra de uanmeldte inspektioner af fly, der løbende foretages af de nationale luftfartsmyndigheder i EU's lufthavne.

Kriterierne for hvornår en luftfartsselskab eller et land vil blive sat på den sorte liste er bl.a.:
  • Ved anvendelse af dårligt vedligeholdte fly
  • Når et luftfartsselskab ikke er i stand til at dokumentere, at man har rettet fejl, der er blevet påpeget ved de inspektioner, der udføres af luftfartsmyndighederne i EU
  • Hvis luftfartsmyndighederne i det land, hvor pågældende luftfartsselskab er hjemmehørende, ikke er i stand til at få rettet op på de kritisable forhold i selskabet.
Mere information
Sidst opdateret: 07.11.2019