ICAO - hvad er ICAOs rolle?

I 1944 blev der udarbejdet en konvention - Chicago-konventionen af 1944 – der indeholder en række centrale bestemmelser om etablering og regulering af samarbejdet på en lang række områder inden for den civile luftfart. Konventionen kan tiltrædes af lande, der er medlemmer af FN. Konventionen trådte i kraft i 1947, da den var ratificeret eller tiltrådt af det fastsatte antal lande, herunder de skandinaviske lande.

Ved Chicago-konventionen er der oprettet en organisation "International Civil Aviation Organization", forkortet ICAO, der har hovedsæde i Montreal. Organisationen består af en generalforsamling, et råd og andre organer, som måtte være nødvendige, jf. konventionens artikel 43. ICAO's øverste myndighed er Generalforsamlingen, der består af alle medlemsstater, som hver har én stemme. Generalforsamlingen mødes hvert tredje år, hvor de 36 medlemmer til rådet, der er det styrende organ, vælges, jf. artikel 50. De nordisk/baltiske landes luftfartsmyndigheder har i et aftalt samarbejde etableret en fast delegation, den nordiske delegation til ICAO (NORDICAO), i ICAO’s bygninger i Montreal, og har pga. dette samarbejde, været repræsenteret i Rådet alle årene ved en rotationsordning mellem landene. NORDICAO består af de fem nordiske lande samt Estland og Letland. Estland og Letland blev indlemmet i NORDICAO i 2012 men deltager indtil videre ikke i rotationsordningen, hvor rådsrepræsentant, stedfortrædende rådsrepræsentant og Air Navigation Commissioner roterer mellem de nordiske lande.

Chicago-konventionen fastslår i artikel 37, at medlemsstaterne forpligter sig til at samarbejde med henblik på at opnå størst mulig ensartethed i forskrifter, normer og reglementer og organisation i forbindelse med regulering af og tilsyn med luftfartøjer, personale, luftruter og hjælpetjenester i alle forhold, hvor en sådan ensartethed kan lette og forbedre luftfarten.

Med henblik på opfyldelse af artikel 37 skal ICAO udarbejde og ajourholde annekser til Chicago-konventionen indeholdende internationale standarder og rekommandationer – såkaldte SARPs (Standards and Recommended Practices). Annekserne omfatter følgende områder:
 • Kommunikationssystemer og lufttrafikhjælpemidler
 • Lufthavne og landingspladser
 • Luftfartsregler og regler for lufttrafikkontrol
 • Certificering af operativt personale
 • Luftdygtighed
 • Registrering og identifikation af luftfartøjer
 • Indsamling og formidling af meteorologiske informationer
 • Logbøger
 • Flyvekort
 • Told- og immigrationsprocedurer
 • Luftfartøjer i nød og undersøgelse af havarier.

ICAO kan desuden fastsætte SARPs om ethvert andet spørgsmål, som skønnes relevant i forbindelse med luftfartens sikkerhed, regularitet og effektivitet. Der er udstedt i alt 19 ICAO-annekser, og antallet af unikke SARPs er ca. 10.000. Ved fastsættelsen af SARPs fastsættes et minimum for sikkerhedsniveauet for den civile luftfart på global basis.

Det er ICAO's råd, der fastsætter SARPs, hvilket normalt sker efter indstilling fra den permanente kommission, Air Navigation Commission (ANC), der består af 19 medlemmer udpeget af rådet. De nordiske lande har et medlem i ANC, som fordeles efter en rotationsordning i lighed med Rådet.

I forbindelse med behandlingen af forslag til ændringer i annekser gennemføres en høringsproces, der omfatter alle medlemsstater, hvorved disse får mulighed for at fremføre synspunkter, der således indgår i den endelige behandling. TBST deltager altid i høringsprocessen ved at udtale sig om forslag om ændringer til Annexerne, når reglerne sendes i høring i medlemsstaterne.

For så vidt angår bestemmelserne i selve Chicago-konventionen, er medlemsstaternes forpligtet til at gennemføre disse i deres egen lovgivning. I Danmark har vi tilkendegivet, at vi ud over konventionen, også vil gennemføre Standarder som bindende danske regler. Anbefalet Praksis og Docs er som udgangspunkt vejledende, men kan gennemføres af medlemsstaterne, hvis det ønskes. I Danmark er bestemmelserne gennemført med luftfartsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, og i Bestemmelser for Civil Luftfart (BL).

Danmarks deltagelse i ICAO

Som en del af NORDICAO, er Danmark eller en af de øvrige nordiske repræsentanter repræsenteret i ICAOs Råd og Air Navigation Commission (ANC). Danmark deltager frem til foråret 2020 (perioden 2017-2020) med én repræsentant i ANC. I henhold til rotationsaftalen deltager Danmark med en stedfortrædende rådsrepræsentant i perioden 2022-2025, og en rådsrepræsentant i perioden 2025-2028.
TBST deltager i det regionale arbejde, hvor Danmark er repræsenteret i to ICAO-regioner: Europa (EUR) og Nordatlanten (NAT). TBST og Naviair samarbejder om at deltage i de to regioners øverste grupper (EANPG – EUR Air Navigation Planning Group – og NATSPG – NAT System Planning Group) samt udvalgte undergrupper.
Sidst opdateret: 07.11.2019