Luftfartsloven

Fundamentet for den danske luftfartslovgivning, er lov om luftfart (luftfartsloven), som danner rammerne for reguleringen af civil luftfart i Danmark.

Luftfartsloven er en rammelov, som fastsætter de grundlæggende bestemmelser for den civile luftfart. Loven indeholder desuden en lang række bemyndigelsesbestemmelser, som bemyndiger Transport-, Bygnings- og Boligministeren til at fastsætte de mere detaljerede bestemmelser for den civile luftfart, og denne bemyndigelse er videregivet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter (delegationsbekendtgørelsen).

Luftfartsloven og delegationsbekendtgørelsen udgør tilsammen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmel for regulering af dansk luftfart og luftfart inden for dansk område.

Luftfartsloven finder ikke direkte anvendelse på Færøerne og i Grønland, men kan sættes i kraft ved en anordning.

Vi udsteder både Bestemmelser for civil Luftfart (BL’er) og bekendtgørelser i medfør af luftfartsloven.

Bestemmelserne er opdelt i serier, som tilsammen dækker de forskellige flyvesikkerhedsmæssige aspekter ved det samlede luftfartssystem.

Ud over luftfartsloven, administrerer styrelsen enkelte andre love, der vedrører luftfart:

Lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer indeholder regler, der beskriver, hvad man skal gøre for at opnå beskyttelse over for aftaler om luftfartøjet og mod retsforfølgning - sikkerhedsrettigheder. Er der tale om større luftfartøjer, finder Justitsministeriets lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel anvendelse. Til loven er knyttet protokollen om specifikke forhold for flyudstyr i Danmark (Cape Town-konventionen og Flymaterielprotokollen).

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren finder anvendelse i forhold til visse udpegede aktører på luftfartsområdet. Loven indeholder regler, der sikrer, at der træffes passende og forholdsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at styre risiciene for sikkerheden i net- og informationssystemer i transportsektoren.
Sidst opdateret: 07.11.2019