Part 66 AML - Udstedelse

Part 147 uddannelse.

Kvalifikationskrav:
Kvalifikationerne for opnåelse af Part-66 AML er beskrevet i 1321/2014 Annex III (Part 66). Kvalifikationskravene kan opdeles i 3 hovedområder:
1. Teoretisk viden
2. Praktik træning
3. Erfaring

1. Teoretisk viden (Part 66.A.25 Basic knowledge requirements), ved enten:
• gennemført Part 147 basic training course fra TEC Aviation (Luftfartsskolen), Flyvevåbnets Specialskole eller anden Part 147 skole eller
• bestået eksamination i relevante moduler for en kategori eller underkategori, se bilag 1 (Se Link til højre).

Al basis uddannelse, påbegyndt efter 28. september 2003, skal være i overensstemmelse med Part 66 for at kunne kvalificere sig til et Part-66 AML.

Vedrørende teoretisk uddannelse påbegyndt før 28. september 2003, angiver Part 66.A.70 at disse uddannelser kan færdiggøres efter de ”gamle” nationale bestemmelser (Kontakt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for mere information).


2. Erfaring (Part 66.A.30 Experience requirements):
Kravet til erfaring kan opdeles i tre delkrav:
• Generel erfaring
• Erfaring indenfor den ansøgte kategori/underkategori og
• Nylig erhvervet erfaring (recent experience) indenfor den ansøgte kategori/underkategori.
• Evt. erfaring indenfor civil maintenance environment


Part 66 Info: Bilag 2 og 3 (Se link til højre) viser en sammenfatning af de forskellige delkrav til erfaring, for udstedelse af Part-66 AML, samt erfaringskrav for udvidelse af et Part-66 AML med anden kategori eller underkategori.

Varigheden af erfaringsperioden, for de enkelte delkrav, er afhængig af flere faktorer, blandt andet:
• hvilken kategori der ansøges om,
• er den teoretiske viden opnået ved gennemført Part 147 basic training course eller som enkeltvis beståede moduler.
• er ansøgeren en tidligere skilled worker indenfor en teknisk disciplin eller
• har vedkommende ingen tidligere teknisk erfaring.

Erfaring opnået udenfor det civile miljø, f.eks. ved flyvevåbnet kan anerkendes hvis det vurderes at den er ækvivalent til den civile erfaring – dog er der altid krav om supplerende civil erfaring.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har en kontaktperson i FMI man bør kontakte for at få sin militære vedligeholdelseserfaring vurderet og attesteret, kontakt: FMI/Per P. Toft (ptoft@mil.dk).

Dokumentation for erfaring skal ske ved attestation af vedligeholdelsesorganisationen, og det anbefales at være i form af en art logbog, se Bilag 4 (Se link til højre).


Praksis vedr. udstedelse (Part 66 AML - Part 147 uddannelse):
I det følgende gennemgås de papirer og dokumenter der skal fremsendes til Trafikstyrelsen for udstedelse:
1. EASA Form 19 (Se link til højre).
Følgende felter på side 1 udfyldes: ”Oplysning om ansøgeren”, ”Ansøgning om” og ”Ratings”.
De øvrige felter på side 1 og side 2 kan udfyldes for information om ansættelsesforhold og erfaring.
• ”Oplysning om ansøgeren” er selvforklarende.
• Afsnittet ”Ansøgning om” afkrydses ”Udstedelse af AML”.
• Under ”Rating” afkrydses relevante kategorier og underkategorier.
• Ansøgningen underskrives nederst på side 1 af ansøgeren. (Evt. attesterende underskrift nederst på side 2, skal underskrives af en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen accepteret person i godkendt vedligeholdelses organisation).

2. Dokumentation for beståede moduler som angivet i Bilag 1 (Se link til højre) enten som gennemført Part 147 basic training course, eller som enkeltvis beståede moduler.

3. Dokumentation for erfaring, herunder opfyldelse af delkrav for udstedelse som angivet i Bilag 2 (Se link til højre), attesteret af godkendt vedligeholdelsesorganisation. SLV har udformet nogle attestationsskemaer for erfaring (B1.1/B1.3(&B2), B1.2/B1.4(&B2) og C (Se link til højre) som kan anvendes af godkendte vedligeholdelsesorganisationer ved førstegangsudstedelse af Part-66 AML. Skemaet kan også anvendes som eksempel på hvordan en godkendt vedligeholdelsesorganisation selv kan udtrykke en attestation af erfaring. I alle tilfælde skal der forefindes dokumentation i organisation som understøtter attestationen.
Se Bilag 4 (Se link til højre) vedrørende ”dokumentation for erfaring”.

4. Ansøgere som har opnået deres praktiske erfaring udenfor "civil aircraft maintenance environment” f.eks. ved flyvevåbnet skal have deres dokumentation vurderet og attesteret af en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen accepteret person. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har en kontaktperson i FMT man bør kontakte for at få sin militære vedligeholdelseserfaring vurderet og attesteret, kontakt: Kontakt FMT/Per P. Toft (ptoft@mil.dk).

For ansøgere som har opnået deres praktiske erfaring ved flyfabrikanter eller lignende, skal fremsende dokumentation:
a. som gør det muligt for TBST at vurdere om denne erfaring er ækvivalent til civil erfaring jf. Part 66 paragraf 66.A.30 (e) og AMC 66 paragraf AMC 66.B.100, (se Bilag 2 til denne vejledning) og
b. som dokumenterer at disse perioder er suppleret med erfaring fra civil aircraft maintenance environment, jf. AMC 66.A.30 (e)1.

Et Part-66 AML kan udstedes uden typeuddannelse og typepåtegning.

Det skal bemærkes, at der er 4 ugers behandlingstid
Mere information

Link til EASA hjemmeside med
nyeste versioner af reglerne:
EASA - Regulation structure

Vejledende materiale til EU lovgivning:
AMC (Acceptable Means of Compliance og GM (Guidance Material) findes på EASA hjemmeside.
EASA Regulations
Opdateringer af EASA reglerne, ED Decisions m.m.
EASA document library


Ansøgning om udstedelse, fornyelse og udvidelse af part-66 AML:
Form 19 (AML) - UK

Link til ansøgnings-blanketter og attestationer

Attestationer:

Erklæringer:
Tro & love

Part 66 Info:
Bilag 1, 2, 3 & 4

Vedr. OJT:
OJT Example


Vedr. Part 147/145 type Udd.
Godk. af Part 147/145 Type udd.
Compliance checklist - OJT
Uddrag fra 2042.2003 vedr. OJT

Sidst opdateret: 28.05.2018