Typeuddannelse og påtegning for store - og komplekse luftfartøjer (Part 147 teori og Part 145 praktik)

Generelt:
Luftfartøjstyper der kræver typeuddannelse er i Part 66.A.5 defineret som: "Komplekse motordrevne luftfartøjer og flermotorede helikoptere, flyvemaskiner med en maksimal certificeret operationel højde, som overstiger FL290, flyvemaskiner udstyret med fly-by-wire-systemer og andre luftfartøjer, for hvilke en luftfartøjstyperettighed er påkrævet ifølge agenturets definitioner".
Se listen over luftfartstyper i gruppe 1, i Part 66 AMC Appendix I, ” GROUP 1 AEROPLANES i ”Vejledende materiale til EU lovgivning”, se link til højre.

Indehaveren af et Part-66 AML med kategori B1, B2 og C skal have gennemført en godkendt typeuddannelse og efterfølgende typepåtegning i sit Part-66 AML, før vedkommende må udøve sine rettigheder som beskrevet i Part 66.A.20 og AMC & GM til Part 66.A.20.

En sådan typeuddannelse kan gennemføres i en godkendt Part 147 organisation (Se under menupunkt ”typeuddannelse 1” til venstre) og/eller i en godkendt Part 145 vedligeholdelsesorganisation hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt typeuddannelsen.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender for nuværende kun den praktiske del af Typeuddannelsen, teorien skal gennemføres i en godkendt Part 147 organisation.

Iht. Part 66 Appendix III paragraf 1a(iV) & 1b(v) skal typeuddannelsen være afsluttet 3 år forud for ansøgningen om udvidelse af Part 66 AML.

Vedr. Part 147 typeuddannelse (Både teori og praktik):
Iht. AMC to Section 1 of Appendix III to Part-66 “Aircraft Type Training and Examination Standard. On-the-Job Training” Aircraft type training. paragraf 2.:
Skal den praktiske del af uddannelsen foretages efter, eller i forbindelse med den teoretiske del. Konklusion: Den praktiske del må ikke udføres før teorien.

Vedr. Part 147/145 Typeuddannelse (Part 147 teori & Part 145 Praktik) og OJT (ved første typepåtegning indenfor en kategori):
Iht. AMC to Section 6 of Appendix III to Part-66 “Aircraft Type Training and Examination Standard. On-the-Job Training” On-the-Job Training (OJT) paragraf 5. kan op til 50% af den krævede OJT periode udføres inden teoridelen af typeuddannelsen.

Krav til - og indholdet af typeuddannelsen:
Vedrørende kategori B1 og B2:
Uddannelsen foregår som en B1 eller en B2 typeuddannelse. Typeuddannelsen er opdelt i to hovedområder, en teoretisk - og en praktisk del.

Vedrørende kategori C:
Uddannelsen foregår som en B1, B2 eller C typeuddannelse, Typeuddannelsen kræver ikke den praktiske del.

Vedrørende kategori B1, B2 og C:
Indholdet og niveauet af typeuddannelserne er beskrevet i (EC) 2042/2003 (Seneste revision: (EU)1149/2011, se link til højre) Part 66.A.45 og i Part 66 Appendix III og i det vejledende materiale AMC & GM (ED) 2003/19/RM (Seneste revision (ED) 2012/004/R, se link til højre).

Vedr. første typepåtegning inden for kategori/underkategori:
Iht. Part 66.A.45(c) er der altid krav om OJT (On the Job Training) for første typepåtegning indenfor en kategori/subkategori.

Vedr. gebyr:

Vær opmærksom på at typekurser, der skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afregnes iht. BL 9-10, pkt. 3.2.1.1.

Part 147 teoretisk uddannelse og praktisk uddannelse i godkendt vedligeholdelsesorganisation:
Hvor en godkendt vedligeholdelsesorganisation ønsker at anvende en Part 147 skole til den teoretiske del af typeuddannelse for deres ansatte, og selv ønsker at forestå den praktiske uddannelse er der følgende mulighed:
Organisationen skal ansøge om godkendelse af et uddannelsesforløb og en sådan godkendelse vil normalt kun omfatte ét kursusforløb og normalt kun for organisationens egne teknikere. Eksterne kursusdeltagere kan kun deltage efter forudgående aftale med DTA.

Det skal pointeres at en sådan godkendelse kun er gældende for udvidelse af et dansk Part-66 AML (eller hvor en ansøger opfylder betingelserne for udstedelse af et dansk Part-66 AML).

En Part 147/145 typeuddannelsesgodkendelse vil være knyttet til organisationens vedligeholdelses-godkendelse.

Uddannelsen skal opfylde kravene i Part 66, herunder Part 66.A.45 og Part 66 Appendix III, (se også vejledende materiale ”AMC & GM” til Part 66) og den praktiske træning skal styres ved et OJT program og en "OJT Compliance Checklist". (Se link til højre: Uddrag fra 2042.2003 vedr. OJT).

Ansøgning om godkendelse af Part 147/145 Typeuddannelse, se link til højre

Tidsramme for afholdelse af praktisk træning
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer tidspunktet for afholdelsen af praktisk træning på følgende måde:

1. Praktikken skal være afsluttet senest 3 år efter kursusstart (Start: Enten dato for påbegyndelse af teoridel eller dato for første logindskrivning i "Practical Training OJT Program" - Afslutning: sidste logindskrivning i "Practical Training OJT Program").

2. Hvis den praktiske træning er reduceret til to uger, skal denne altid afholdes efter den teoretiske del, se også punkt 3.

3. Hvis ansøgere skal have praktisk træning ud over de to uger og op til de fire måneder, skal DTA individuelt godkende, at en del af denne praktik kan afholdes før den teoretiske del er påbegyndt.

Dog med den begrænsning, at maksimum 50 % af den krævede ”ekstra” tid - fra de to uger og op til de fire måneder - kan afholdes før påbegyndelse af den teoretiske del, og første praktikdag må max. ligge 4 måneder før den teoretiske del starter.

Hvis man får godkendt denne mulighed for praktik før teoristart, betragtes første praktikdag som kursusstart jf. punkt 1. - max. 3 år.

Note: Punkt 3 er primært tiltænkt ansøgere som arbejder i et selskab hvor man vedligeholder en eller få luftfartøjstyper, og hvor den luftfartøjstype der forestås uddannelse på, har været den del af ansøgerens daglige arbejde op til type-uddannelses-starten.

Det kan forventes at DTA vil auditere den aktuelle praktikundervisning og evt. assessment.   


Vedr. ansøgningsdokumentation:

Efter afsluttet uddannelse, ansøges der på EASA Form 19 om evt. assessment (hvis ikke denne er afholdt i organisationen) og påtegning af typen i Part-66 AML og følgende dokumentation skal vedlægges:

1. EASA Form 19

2. Kopi af godkendt ansøgning om Part 147/145 Typeuddannelse

3. ”True copies” af Certificate of Recognition fra Part 147 skolen omfattende den teoretiske del.
Note: Hvis EASA Form 19 fremsendes og attesteres på side 2 af en, af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt, person i en godkendt Part 145 vedligeholdelsesorganisation accepteres vedlagte kopier af COR.

4. Udfyldt Practical Training OJT Program (Udfærdiges af den godkendte Part 145 organisation der ansøger, udfyldes af elev & supervisor)

5. OJT Compliance Checklist (Udfærdiges og udfyldes af den uddannelsesansvarlige der er angivet i "Ansøgningen om godkendelse af Part 147/14 Typeuddannelse", den uddannelsesansvarlige skal normalt være en, af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt person (EASA Form 4 godkendt eller lign.).

6. Assessment: Hvis assessment er afholdt i organisationen: Kopi af Assessor godkendelsen & udfyldt Bilag B4 (Bilag udleveret fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til Assessorer godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen), hvis ikke: ansøgning om assessment.Gensidig anerkendelse:

Denne type uddannelsesgodkendelse, der indeholder Part 145 praktik er ikke omfattet af gensidig anerkendelse mellem EU-landene, det vil sige at en myndighed umiddelbart kun kan godkende typeuddannelser for de AML indehavere hvor myndigheden selv har udstedt AML’et.

Den godkendte vedligeholdelsesorganisation, eller Part-66 AML indehaveren må i hvert enkelt tilfælde henvende sig til det pågældende udstedelsesland for ansøgning om godkendelse ad typeuddannelsen.

En dansk Part-66 AML indehaver, ansat i en ikke-dansk Part 145 organisation, der deltager i et udenlandsk, nationalt Part 66 godkendt, typekursus, skal være klar over at et sådant uddannelsesforløb ikke automatisk giver ret til udvidelse af det danske Part-66 AML.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen råder derfor alle, som mener at de ved et typekursus vil være omfattet af dette, om at kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden kurset påbegyndes.

Mere information

EU lovgivning:
EASA - Regulation structure
Consolidated version of Regulation (EC) No 2042/2003
Commission Regulation (EU) No 1149/2011 & Commission Regulation (EU) No 593/2012- Last amending Regulations (after consolidated version)

Vejledende materiale til EU lovgivning:
ED (Part 66):
ED 2012/004/R
This ED introduces changes to:
• AMC to Part-M
• AMC to Part-145
This ED does not change:
• GM to Part-145
This ED replaces the current:
• AMC and GM to Part-66
• AMC and GM to Part-147
This ED renames:
• Annex VIII (GM to Part-M) as Annex VI (GM to Part-M).

Gebyrer:
Se BL 9-10

Ansøgninger:
Form 19 (AML) - DK
Form 19 (AML) - UK

Attestationer:
Kat. B1.2/4 (& B2)
Kat. B1.1/3 (& B2)
Kat. C
Kat. B1.3 (fra B1.1)


Erklæringer:
Samtykke
Tro & love

Part 66 Info:
Bilag 1, 2, 3 & 4

Vedr. OJT:
OJT Example


Vedr. Part 147/145 type Udd.
Godk. af Part 147/145 Type udd.
Compliance checklist - OJT
Uddrag fra 2042.2003 vedr. OJT

Sidst opdateret: 26.04.2018