Typeuddannelse og påtegning for "simple luftfartøjer"


Generelt:
Simple luftfartøjer skal forstås som luftfartøjer under 5700 kg undtagen luftfartøjer der er vurderet til at være komplekse fartøjer og tomotorede helikoptere. Se AMC App. 1. seneste revision ED 2011/008/R (Se link til højre). 

Kravene til typeuddannelsen på simple luftfartøjer indeholder ikke krav til den teoretiske del, men alene:
• Krav til typeerfaring
• Bestået type eksamination.

Typeerfaring:
Typeerfaring på den enkelte luftfartøjstype beskrives som ”repræsentativt udvalg af vedligeholdelsesaktiviteter, der er relevante for den individuelle Part-66 AML kategori”.

Før typeerfaringen påbegyndes skal der udformes en ”on job training list” med baggrund i Part 66, AMC 66 Appendix II, liste over ”Aircraft Type Practical Experience List of Tasks”, listen redigeres så den er målrettet mod ansøgt Part-66 AML kategori og type og det er selvfølgelig kun relevante tasks for ansøgt AML kategori (B1 eller B2) og type, som skal udføres.
Mindst 50% af relevante tasks skal gennemføres ved første typeuddannelse indenfor en given Manufacture Group, 30% ved næste og 20% ved efterfølgende.

I OJT listen skal det angives hvilke tasks der minimum skal udføres i relation til ”50%, 30% og 20% reduktion”, således at erfaringen vægtes på emner/opgaver som er specielle for typen.
De enkelte tasks skal attesteres af personer ansat i godkendt vedligeholdelsesorganisation med pågældende luftfartøjstypen påtegnet samt CRS rettighed på typen.
Den samlede liste attesteres af den indstillende vedligeholdelsesorganisation. Se "OJT Example" (Se link til højre) for eksempel på OJT liste i excel format der kan redigeres.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil ikke kræve forhåndsgodkendelse af den redigerede ”on job training list” eller ”log bog”, men vil dog anbefale en sådan forhåndsgodkendelse.
Hermed sikres en ensartet standard for typeerfaring og ansøgere vil undgå en evt. underkendelse af den afholdte typeerfaring ved ansøgning om udvidelse af Part-66 AML.

I forbindelse med opnåelse af typeerfaring, anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen organisationerne nøje at vurdere behovet for evt. supplerende teoretisk undervisning. Her tænkes på undervisning af elever der ikke tidligere har kendskab og erfaring i en teknologi som er en del af den flytype der undervises på (Eks. ny eller anden turbinemotortype, kompliceret styring af turboladersystemer, første trykkabine, nye avionicssystemer o.l.).
Teoretisk grundviden om luftfartøjet og dets systemer er et emner som vurderes under Type Eksamination.

Type eksamination:
Part 66 Appendix III beskriver at Typeeksamination kan være mundtlig, skriftlig eller en assessment, eller kombination af disse.
En sådan eksamination skal vise at eleven, på den pågældende luftfartøjstype og AML kategori,
• er fortrolig med luftfartøjet og dets systemer.
• kan forestå sikker vedligeholdelse, ved korrekt anvendelse af maintenance manual og anden relevant data for typen, herunder fejlsøgning, reparationer, justeringer, udskiftninger, rigning og funktionelle kontroller som f.eks. motoropvarmning samt anvende specialværktøj og/eller testudstyr.
• har den krævede teoretiske grundviden om luftfartøjet og dets systemer.


Part-66 AML - Udvidelse med baggrund i typeuddannelse på ”simple luftfartøjer”:
For udvidelse af Part-66 AML skal ansøgeren udfylde og fremsende EASA Form 19 (Se link til højre) samt følgende dokumentation:
1. Dokumentation for gennemført praktisk typeuddannelse ved on job training list attesteret at typecertificeret staff og af en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt person i vedligeholdelsesorganisation.
2. Det oprindelige Part-66 AML som ønskes udvidet.

Efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget og godkendt ovenstående dokumentation aftales dato og sted for praktisk prøve.
Efter afholdt og bestået praktisk prøve vil typen blive påtegnet Part-66 AML.

Hvis Part-66 AML indehaveren efter typeuddannelsen opfylder betingelserne for Group Rating vil certifikatet i forbindelse med denne påtegning, blive påtegnet den relevante Group Rating.
Sidst opdateret: 26.04.2018