Behandling af persondata i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Når du henvender dig til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med en konkret sag eller en forespørgsel, vil der blive oprettet en elektronisk sag. Det vil sige, at din henvendelse bliver gemt elektronisk sammen med den videre korrespondance i sagen.

Din sag bliver opbevaret i overensstemmelse med reglerne i arkivloven. Eventuelle dokumenter i sagen vil i øvrigt være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens øvrige korrespondance.

Da al journalisering og tekstbehandling i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foregår elektronisk, er sagsbehandlingen omfattet af persondataloven. Dine rettigheder efter persondataloven er:

• Du har ret til indsigt i de elektroniske oplysninger, der behandles om dig selv.
• Du har ret til at protestere mod, at oplysningerne behandles elektronisk.
• Du har ret til at få oplysninger der er urigtige eller vildledende rettet eller slettet, og du kan i den forbindelse forlange, at andre som har modtaget oplysningerne orienteres om dette.

Relevante regler i persondataloven
§ 31. Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om,
1) hvilke oplysninger der behandles,
2) behandlingens formål,
3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og
4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.
Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

§ 35. Den registrerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.
Stk. 2. Hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

§ 37. Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom.
Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er videregivet, om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret i henhold til stk. 1, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt vanskelig.

I boksen til højre finder du et link til persondataloven, arkivloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven. herudover finder du et link til datatilsynets hjemmeside, hvor du kan læse mere om behandling af personoplysninger.

Sidst opdateret: 10.04.2018