Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mission og vision

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens strategiske grundlag
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på vej, bane og i luften samt løser myndighedsopgaver på post- og havneområdet. Styrelsen arbejder derudover med at sætte rammerne for dansk byggeri og fremtidens bygninger samt for boligområdet.

Styrelsens opgaveportefølje favner bredt, hvilket betyder, at styrelsen har en direkte og indirekte kontakt med mange transportvirksomheder  og deres medarbejdere samt den enkelte trafikant i Danmark, hvad enten det er som passager i tog, metro, taxa, bus eller fly, eller om man bevæger sig i trafikken som gående, cyklende eller kørende.

Et velfungerende og sammenhængende transportsystem sikrer mobilitet for den enkelte, og gør det let at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidslivet. Samtidig er det en forudsætning for et moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser. På bygge- og boligområdet har styrelsen løbende kontakt til sektorernes forskellige parter. Styrelsen bidrager til et sikkert, sundt og effektivt byggeri og til en velfungerende boligsektor i Danmark.

Nærværende mål- og resultatplan omfatter den samlede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herunder Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet, som er den del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mission er:

”At skabe attraktive rammer for byggeri og boliger samt transport på vej, bane og i luften”


”At skabe attraktive rammer for byggeri og boliger samt transport…” betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er sat i verden for at udvikle rammebetingelser, mens det er virksomhederne og boligforeningerne, der konkret leverer mobiliteten, bygningerne og boligerne, og har ansvar for sikkerheden og trygheden.

Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der bidrager til at øge virksomhedernes og sektorernes evne til at levere konkurrencedygtige ydelser og produkter og efterleve samfundets behov på transport-, bygge- og boligområdet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vision er:

”Sikkert og grønt fremad”


”Sikkert, og grønt fremad” betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejder for at fremme mobiliteten og byggeriet ved særligt at understøtte, at virksomhederne er:
  • Effektive, dvs. tilbyder kunderne attraktive ydelser til konkurrencedygtige priser - eller leverer den mest hensigtsmæssige kollektive trafik og almene boliger for offentlige tilskudsmidler
  • Innovative, dvs. skaber nye og bedre produkter og ydelser i takt med teknologiudviklingen og stigende international konkurrence
  • Sikre, dvs. kan tilbyde trafikanter og brugere af bygninger en høj sikkerhed
  • Grønne, dvs. leverer mobilitet og byggeri for mindst mulig luft-, støj- og klimapåvirkning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens strategiske indsatsområder

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har en række tværgående strategiske indsatsområder for de kommende år. Indsatsområderne går på tværs af styrelsens arbejde med mobilitet, sikkerhed og grøn transport på vej, bane, i luften og byggeri samt på post-, havne- og boligområdet:
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder - i åben dialog med virksomheder og borgere - for, at styrelsens indsats har dokumenteret effekt
  • Alle skal opleve sikker drift, kvalitet, effektivitet og klar kommunikation i kontakten med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regulering samt godkendelses- og tilsynsmetoder skal til stadighed udvikles, så de matcher den teknologiske, markedsmæssige og samfundsmæssige udvikling på transport- bygge- og boligområdet
Hertil kommer indsatsområder for hhv. regulering, godkendelse og tilsyn samt planlægning og velfungerende markeder.
Sidst opdateret: 29.05.2019