Styrelsens centre

Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen udarbejder biltekniske regler, udsteder typegodkendelser af køretøjer, varetager opgaver vedrørende regulering, godkendelse og tilsyn i relation til vejtransportområdet, herunder i forhold til vognmandsområdet for bus, gods og taxi og bilsynsmarkedet samt foretager virksomhedskontrol af kørehviletid med tunge køretøjer. Endvidere varetager Færdselsstyrelsen regulering af miljøpåvirkninger fra tunge og lette køretøjer. Styrelsen varetager reguleringsopgaver i relation til kørekortsområdet.

Kontorchefer: Jesper Høgh Bach, Kirsten Søndergaard Munck og Kasper Bruun Graversen
Teamledere: Anitta Mikkelsen og Nicoline Zederkof Jensen
Direktionsforankring: Stefan Søsted

Center for marked og kollektiv trafik

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Center for marked og kollektiv trafik varetager sektorovervågning og servicering med henblik på at fremme en sammenhængende kollektiv trafik. Det gælder f.eks. udarbejdelse af analyser og trafikplan, administration af buspuljerne og statistiske analyser af den kollektive trafik og øvrige transportformer. Centret varetager desuden sikkerhedsrelateret regulering, godkendelse og tilsyn med infrastrukturforvaltere, operatører, jernbanevirksomheder og godkender drifts- og trafikregler, rullende materiel og infrastruktur. Centret varetager endvidere opgaver vedrørende markedsadgang og økonomisk regulering, godkendelse og tilsyn i forhold til post, havne og luftfart, herunder kapacitet og takster i lufthavne, luftfartsaftaler, passagerret, fair konkurrence og tilgængelighed. Endeligt er centret VVM-myndighed på vej-, jernbane- og havneområdet.

Kontorchefer: Jan Albrecht, Lars Korsholm og Claus René Pedersson
Direktionsforankring: Lise Aaen Kobberholm

Center for luftfart

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Center for luftfart varetager sikkerhedsmæssig regulering af safety i forhold til luftfartens infrastruktur som f.eks. luftfartstjenester og flyvepladser med tilhørende systemer. Centret varetager også al sikkerhedsmæssig regulering og tilsyn i forhold til luftfartsselskaber, luftfartøjer, fremstillingsvirksomheder, værksteder. Centret er også ansvarlig for opgaver vedrørende arbejdsmiljø og personcertificering på luftfartsområdet. I den forbindelse udfører centret sikkerhedsmæssig regulering, godkendelse og tilsyn i forhold til luftfartsskoler og træningsorganisationer samt teoretiske og praktiske prøver. Centret varetager endvidere økonomisk tilsyn med luftfartsselskaber og lufttrafiktjenester. Desuden varetager centret regulerings- og tilsynsopgaver vedrørende security på luftfartsområdet og godkender forhold vedrørende miljø- og støjforhold. Centret varetager sager i forhold til maritim sikring, og styrelsens generelle koordinationsrolle omkring transportsektorens beredskabsopgaver er forankret i centret. Centret varetager desuden opgaven som markedsovervågnings-, tilsyns- og klageorgan på jernbaneområdet i regi af sekretariatsfunktion for jernbanenævnet.

Kontorchefer: Christian Thorhauge, Michael Dela, Per Schmock og Marianne Clod Zauner
Direktionsforankring: Kåre Clemmesen

Center for byggeri og bolig

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Center for byggeri og bolig sætter rammerne for et sikkert, sundt og konkurrencedygtigt dansk byggeri og en velfungerende boligsektor. Arbejdet omfatter sikring af bygningers sundhed og sikkerhed, herunder bygningers konstruktioner, brandsikkerhed, indeklima, energieffektivitet og klimatilpasning mv. Centret beskæftiger sig med de krav og regler for byggeriet, som hovedsageligt fremgår af byggeloven og bygningsreglementet, og centret udvikler og gennemfører også reguleringsmæssige initiativer, der skal understøtte en effektiv byggebranche.

Centret bidrager desuden til udviklingen af et velfungerende og varieret boligmarked, som den private og almene lejeboligsektor er en væsentlig del af. I tæt tilknytning hertil arbejder centret for at fremme tidssvarende boligforhold for særlige grupper, f.eks. unge, ældre, fysisk handicappede, hjemløse og andre grupper med særlige boligbehov. Centret arbejder desuden for at skabe vækst i og udvikling af områder og byer i alle dele af landet, trygge byrum og omgivelser samt tidssvarende boliger af god kvalitet. Centret varetager myndighedsansvaret for ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse m.v. Endelig varetager centret opgaver i relation til finansiering af de almennyttige boligsektor.

Kontorchefer: Birgitte Lundblad, Christian Vesterager, Annette Klint Kofod, Lise Heinesen og Mikael Lynnerup Kristensen
Direktionsforankring: Kåre Clemmesen og Lise Aaen Kobberholm

Center for ressourcer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Center for ressourcer varetager styrelsens økonomi, HR-relaterede opgaver, IT og første betjening af kundehenvendelser (telefon, mail, post mv.) samt sagsbehandlingen på områder, der har objektiv karakter for alle områder, der ikke er relaterede til vejtransport. På økonomiområdet indebærer det opgaver som betaling og udsendelse af fakturaer, lønadministration, tidsregistrering samt afstemnings- og kontrolopgaver som skal sikre, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regnskab er korrekt. Herudover omfatter det opgaver som budgetlægning, budgetopfølgningen, udarbejdelse af styrelsens bevillingsmæssige rammer, gebyr- og afgiftsfastsættelse samt økonomiske analyser. På HR-området omfatter centrets opgaver alt vedrørende medarbejdernes ansættelsesforhold fra rekruttering til fratrædelse, herunder også kompetenceudvikling, medarbejderudviklingssamtaler, HR-nøgletal mv. Taksationssekretariatet er organisatorisk placeret i centret. Driften af Bornholms Lufthavn er tillige organisatorisk placeret i centret.

Kontorchef: Dorthe Laursen, Sisse Tønnes Hertz, Tina Henriksen og Christina Dideriksen (lufthavnschef, Bornholms Lufthavn)
Teamledere: Birgitte Randrup, og Line Laursen (Taksationssekretariatet)
Direktionsforankring: Lars Colding Laustrup

Sidst opdateret: 14.11.2018