Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt seks nye bekendtgørelser
21.12.2017

Som en følge af, at Folketinget har ændret lov om byfornyelse og udvikling af byer har Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen udstedt seks nye bekendtgørelser vedrørende byfornyelsesområdet. Loven og bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018.

Folketinget vedtog den 14. december 2017 lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Lovændringen betyder blandt andet, at staten kun uddeler én udgiftsramme årligt til kommunerne. Udgiftsrammen uddeles efter den gældende objektive fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen vægter mindre byer højt, da antallet af blandt andet forsamlingshuse indgår i beregningen af fordelingsnøglen.

Kommunerne kan anvende rammen til samtlige beslutningstyper (bygningsfornyelse, friarealforbedringer, kondemnering og områdefornyelse). Kommunerne skal derfor ikke længere ansøge særskilt om midler til områdefornyelse. Den statslige refusionsprocent harmoniseres til 50 pct. uafhængig af ejendommens beliggenhed og bystørrelsen.

Som følge af lovændringen er følgende bekendtgørelser blevet ændret:

• Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer

• Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

• Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

• Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

• Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder

• Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse

Loven og bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018.

I spalten til højre finder du link til høringsportalen med høringen af bekendtgørelserne samt link til den nye lov.
Kontakt
Fuldmægtig
Malene Bønding Oelrich
Sidst opdateret: 21.12.2017