Den almene boligsektor har indhentet store besparelser fra 2014 til 2016
21.03.2018

Fra 2014 til 2016 har den almene boligsektor effektiviseret for 470 mio. kr. Det viser en analyse af sektorens regnskabstal, foretaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens effektivitetsenhed. Sektorens budgettal viser ambitioner om endnu større besparelser i 2017 og 2018.

Overholder sektoren sine budgetter, vil den have effektiviseret for 1 mia. kr. fra 2014 til 2018. Sektoren har dog fra 2014 til 2016 underbudgetteret med 200 mio. kr. årligt, hvorfor resultaterne for 2017 og 2018 skal tages med forbehold.

Sektorens udgifter er reduceret, samtidig med at ændringer i beboersammen-sætningen, jf. baselinemodellen, har trukket i retning af højere udgifter. Sektorens effektiviseringsresultat opgjort via den korrigerede udgiftsbase (sort linje i figur) er derfor større end faldet i sektorens udgiftsbase (grå linje i figur).

Sektorens henlæggelsesniveau er stadigt stigende og udgifterne til vedligehold er stabile. Bekymringen for, at sektorens effektivisering sker på bekostning af bygningernes vedligeholdelsesstand, synes derfor ubegrundet.

Udgiftsudviklingen på de enkelte konti følger tidligere års tendenser. Der er i tallene altså ikke fundet belæg for, at sektoren konterer anderledes for at omgå effektiviseringsaftalen eller effektivitetstal.

Figur: Udvikling i den almene boligsektors driftsudgifterAnmærkning: Sektorens effektiviseringsindsats måles ved den sorte linje ’udgiftsbase korrigeret’. Denne viser udgiftsbasen korrigeret som foreskrevet i baselinemodellen. Den grønne dobbeltpil viser, hvad der er effektiviseret. Den grå linje indikerer udgiftsbase uden korrigering. Stiplede linjer indikerer estimater baseret på budgetter og tilgængelige regnskaber. Data for 2017 er ca. 15 pct. regnskaber, resterende er budgetter. Data for 2018 er alle budgetter, og de dækker kun 15 pct. af sektoren. Figuren er beregnet i 2014 priser og 2014 boligareal.
Sidst opdateret: 23.03.2018