To nye vejledninger om almene boliger
11.04.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsender to nye vejledninger, som har til formål at styrke arbejdet med at effektivisere og videreudvikle den almene boligsektor. Den ene vejledning omhandler styring af den almene boligsektor og den anden vejledning omhandler egenkontrol og økonomistyring i almene boligorganisationer.

Vejledning om styring af den almene boligsektor
Vejledningen er en opdatering af den gældende vejledning om styring, som omhandler styringsdialogen mellem kommune og boligorganisation, dokumentation til brug for styringsdialogen m.v. I den opdaterede vejledning er der blandt andet indarbejdet effektivitetstal i styringsrapporten og it-platformen almenstyringsdialog.dk er blevet forenklet og målrettet yderligere.

Vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer
Vejledningen giver anvisninger om, hvordan boligorganisationer lever op til de nye krav om årlig egenkontrol, der fremgår af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Som led i egenkontrol er der et sæt procedurer, som boligorganisationerne skal følge:
  • Boligorganisationen gennemfører analyser og forbedringstiltag. Forbedringspotentialer angående effektivitet og kvalitet skal systematisk identificeres og realiseres.
  • Indsatsen skal dokumenteres.
  • En revisor gennemfører forvaltningsrevision, hvor indsatsen omhandles.
  • Kommunen bliver orienteret om indsatsen. Særligt væsentlige aspekter tages op i styringsdialogen mellem boligorganisation og kommune.

Der er udsendt et trykt eksemplar af vejledningerne til hver boligorganisation og kommune. Yderligere trykte eksemplarer kan købes ved henvendelse hos www.rosendahlsboghandel.dk. Vejledningerne vil desuden være tilgængelige på styrelsens hjemmeside og på retsinfo.dk.
Sidst opdateret: 11.04.2018