Uddeling af statslige midler til byfornyelse 2018
14.05.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed fordelingen af de statslige tilskud på i alt 56 mio. kr. til byfornyelse til kommunerne. Rammen kan anvendes til blandt andet bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Den statslige udgiftsramme på netto 56,0 mio. kr. til byfornyelse samt ubrugte midler fra tidligere år på 15,0 mio. kr. uddeles til de 94 kommuner, der har søgt om andel i rammen.

Rammen kan anvendes til bygningsfornyelse, kondemnering, undersøgelser af sundhedsfarlige forhold og forbedring af friarealer. Med lovændringen, der trådte i kraft 1. januar 2018, kan rammen også anvendes til områdefornyelse.

Midlerne fordeles efter objektive kriterier, der afspejler den enkelte kommunes behov for byfornyelse. Statens refusion af kommunernes udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer er 50 %.

Byfornyelse skal sætte gang i udviklingen af byområder og gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en god standard.

En oversigt over de uddelte midler til kommunerne kan findes via linket i højre spalte. Samme sted finder du links til tilsagnsbrevet til kommunerne, til en vejledningsskrivelse samt til en orientering om lovændringen, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Sidst opdateret: 14.05.2018