Ændring til Bygningsreglement 2015 (BR15)
09.06.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ændring til BR15, der har til formål at give den enkelte bygningsejer større fleksibilitet ved opførelsen af en bygning.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte den 19. april 2017 udkast til ændring af BR15 i høring med frist for høringssvar den 10. maj 2017.

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om:
• Ændring af krav til opførelse af garager, carporte, udhuse mv.
• Ændring af krav til niveaufri adgang for enfamiliehuse
• Præcisering af krav til køkken og bade- og WC-rum i kollegieboliger, ungdomsboliger og institutionsboliger
• Ændring af krav til elevatorer ved ombygninger
• Ændring af bestemmelser om affaldshåndtering
• Ændring af bestemmelse om opbevaring af genstande uden for boligen
• Ændrede krav til campinghytter og lignende ferieboligformer
• Præcisering af krav til CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler
• Præcisering af krav om funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg, ventilationsanlæg og elevatorers energiforbrug
• Præcisering af krav til kedler til fast brændsel

Styrelsen har på baggrund af høringen revideret forslaget på visse punkter, og den endelige bekendtgørelse udstedes nu.

Forslaget om afskaffelse af niveaufri adgang til enfamiliehuse revideres, så der fremadrettet vil være krav om forberedelse til niveaufri adgang ved mindst én yderdør i adgangsetagen for fritliggende enfamiliehuse, så der i nødvendigt omfang kan etableres niveaufri adgang på et senere tidspunkt. Forslaget om afskaffelse af krav om wc-rum i adgangsetagen udgår.

De øvrige forslag i bekendtgørelsen består med mindre ændringer.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2017.

Du finder links til høringen og bekendtgørelsen i spalten til højre.
Kontakt
Fuldmægtig
Anne-Sofie Bang Lassesen
Kontorchef
Christian Vesterager
Sidst opdateret: 09.06.2017