Digitale løsninger i alment boligbyggeri
20.03.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fået udarbejdet et nyt inspirationskatalog om digitale løsninger i den almene boligsektor og en perspektiveringsrapport om digitale indsatser. Katalog og rapport skal fremme udbredelsen af digitale løsninger med henblik på at bidrage til en effektivisering af driften af almene boliger og dermed holde huslejen nede.

Inspirationskatalog og perspektiveringsrapport er resultatet af et projekt, som Bygherreforeningen har udført for styrelsen i samarbejde med den almene boligsektor. Projektet er gennemført på baggrund af kravet om anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri, som blev indført primo 2013.

Projektets fokus har været på effektivisering af ejendomsdriften i den almene boligsektor og inddrager gode eksempler på digitale løsninger og værktøjer. Projektet er relevant i forhold til effektiviseringsaftalen mellem Danmarks Almene Boliger (BL), KL, og Regeringen, som indebærer at et effektiviseringsmål på 1,5 mia. kr. for den almene sektor som helhed skal være realisereret i 2020.

I det nye inspirationskatalog præsenteres seks forskellige cases fra forskellige digitale frontløbere i den almene boligsektor. De seks forskellige cases dækker over tre temaer:
  • Digitale strategier
  • Effektiv drift med digitale værktøjer
  • Beboerservice med digitale løsninger

De seks cases viser, at det er væsentligt at sikre sammenhæng mellem digitaliseringsstrategien og den praktiske anvendelse af de digitale redskaber i den daglige drift. Erfaringerne herfra har ført til en række konkrete råd til at indfri de digitale muligheder, heriblandt:
  • Lav en digitaliseringsstrategi med afsæt i organisationens konkrete behov, der skaber sammenhæng i processer og mellem systemer: Tænk på den lange bane, men agér på den korte bane
  • Afsæt ressourcer til at håndtere data, der er en afgørende del af smart drift
  • Brug åbne standarder og open source software, så integration mellem systemer er mulig
  • Skab balance i implementeringen ved både at indtænke og udfordre den gængse kultur i driftsorganisationen

Perspektiveringsrapporten samler op på centrale pointer på tværs af de seks cases, som kan sammenfattes under tre overskrifter:
  1. Byg- og driftsherrens strategiske digitale valg, f.eks. omkring åbne standarder og integration af data og systemer
  2. Værdiskabelse gennem fokus på driften, så drift tænkes med i byggeprocessen, f.eks. via digitale tilstandsvurderinger
  3. Initiativer og rammevilkår for en digital fremtid, f.eks. omkring fælles krav til digitale systemer og samarbejde om digitale data på tværs af den almene sektor

Projektets resultater forventes at indgå i det igangværende arbejde i styrelsen med en strategi for det digitale byggeri, som transport-, bygnings- og boligministeren har igangsat som et led i regeringens strategi for digital vækst fra januar 2018.
Kontakt
Chefkonsulent
Karsten Gullach
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 20.03.2018