Nye EU-regler om indberetning og analyse inden for civil luftfart
27.05.2014

Den 3. april 2014 blev Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 376/2014 vedtaget. Den fastsætter regler for indberetning, analyse og opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart.

Forordningen erstatter visse dele af den nuværende EU-regulering på området og området for indrapportering, som på nuværende tidspunkt er reguleret i luftfartsloven, BL 8-10 og bekendtgørelse nr. 846 af 20. juni 2013.

Forordningen er trådt i kraft, men vil tidligst finde anvendelse fra 15. november 2015 og tidligst ved vedtagelsen af de bilag, der fastlægger de indberetningspligtige begivenheder m.v.

Forordningen harmoniserer reglerne for indberetning af begivenheder, så der skabes mere ensartethed i indberetningerne og dermed sikres en effektiv analyse og opfølgning på begivenheder inden for den civile luftfart. Forordningen vil styrke og sikre proaktive foranstaltninger, som baseres på analyser både på nationalt og på europæisk niveau. og samtidig medfører forordningen, at udvekslingen af informationer mellem medlemsstaterne styrkes.

Forordningen pålægger medlemsstater og organisationerne at etablere et obligatorisk såvel som et frivilligt indberetningssystem. Det frivillige indberetningssystem skal sikre, at det er muligt at opnå kendskab til begivenheder, som ikke er blevet opfanget af det obligatoriske indberetningssystem.

Med henblik på at opfordre til indberetning af begivenheder vil forordningen i udgangspunktet ikke alene beskytte indberetteren, men også personer, der måtte nævnes i de berørte indberetninger. Beskyttelsen strækker sig imidlertid ikke så langt, at den undtager disse personer fra deres indberetningsforpligtelse i henhold til forordningen. Det betyder, at hvis en person nævnes i en indberetning af en begivenhed, som vedkommende selv har pligt til at indberette, men forsætligt ikke indberetter den, så vil den pågældende person miste sin beskyttelse og vil kunne pålægges sanktioner.

Endvidere bliver det et krav med forordningen, at organisationer såvel som medlemsstater og EASA skal analysere den information som indkommer fra indberetningssystemet. Formålet bliver at identificere sikkerhedsrisici og at træffe foranstaltninger, så de sikkerhedsmæssige afvigelser i fremtiden kan undgås og samtidig overvåge om disse foranstaltninger er effektive.
Mere information
Sidst opdateret: 27.05.2014