EASA foreslår ændring af regler vedrørende flys luftdygtighed
19.12.2014

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår en ændring af reglerne for luftfartsoperatørers og flyværksteders ansvar for flys luftdygtighed, der præciserer det overordnede ansvar.

Formålet med de nye regler er at imødegå de risici, der er forbundet med mangelfuld eller forkert forståelse af ansvarsfordelingen mellem luftfartsoperatører og flyværksteder. Her tænkes særligt på situationer, hvor der er indgået aftaler med flere leverandører og/eller underleverandører om arbejde vedrørende opretholdelse af flys luftdygtighed.

Dette skal bl.a. ske ved, at luftfartsoperatører udarbejder procedurer, der sikrer, at den nødvendige koordinering er til stede i forbindelse med udførelse af vedligeholdelsesopgaver.

Samtidig præciseres det, at det er luftfartsoperatøren, der har det overordnede ansvar for at fastslå et flys luftdygtighedsstatus før hver flyvning.

Forslaget berører kun i meget begrænset omfang privatflyvning samt de flyværksteder, der alene er beskæftiget med vedligeholdelse af flydele (komponenter).

EASA forventer, at de foreslåede ændringer vil have en positiv indvirkning på flyvesikkerheden ved at forbedre koordinationen mellem de forskellige organisationer, der er involveret i opretholdelse af flys luftdygtighed.

Samtidig vil ændringerne skabe lige rammevilkår i EU ved bl.a. at præcisere, at luftfartsoperatører kan indgå vedligeholdelsesaftaler med flere flyværksteder.

EASA's forslag fremgår af NPA 2014-27. Eventuelle bemærkninger til forslaget skal afgives via EASA's Comment-Response Tool (CRT) inden høringsfristen den 2. marts 2015.
Sidst opdateret: 19.12.2014