Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM-undersøgelser (vurdering af virkning på miljøet) af statslige vej- og jernbaneprojekter
28.11.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til en ændringsbekendtgørelse i høring, som formelt præciserer, at styrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering af et statsligt vej- eller jernbaneprojekts påvirkning af de såkaldte Natura 2000-områder. Der er høringsfrist den 2. januar 2018.

Den gældende bekendtgørelse på området fastsætter regler om, hvilke opgaver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal varetage som kompetent VVM-myndighed.

Med den foreslåede ændring præciserer bekendtgørelsen, at styrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering af et statsligt vej- eller jernbaneprojekts påvirkning af de såkaldte Natura 2000-områder.

Natura 2000-områder er områder, som er beskyttet og udpeget efter EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver, og som har til formål at sikre bevarelse af udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU.

I spalten til højre finder du et link til høringen.

Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Christina Bergendorff
Sidst opdateret: 30.11.2017