Høring vedrørende taxibekendtgørelse og bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport
10.11.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til taxibekendtgørelse og til bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport i høring. Der er høringsfrist den 1. december 2017.

Udkastene til bekendtgørelser har baggrund i forslaget til taxilov (L 24), som transport-, bygnings- og boligministeren har fremsat i Folketinget den 4. oktober 2017. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

De væsentligste bestemmelser i udkast til taxibekendtgørelsen vedrører:
 • Krav til indgivelse af digitale ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, til at drive kørselskontor og til chaufførkort.
 • Krav til, hvorledes ansøgere om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport og til at drive kørselskontor skal dokumentere kravet til egenkapital.
 • Styrelsens procedure for indhentning af vandelsoplysninger til brug for vurderingen af, om ansvarlige ledere af virksomheder med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport eller tilladelse til at drive kørselskontor samt chauffører opfylder vandelskravet.
 • Helbredskrav, som en indehaver af et chaufførkort skal opfylde. 
 • Krav til kørselskontorers indsamling og opbevaring af data.
 • Krav til taxikørsel udført gennem kørselskontorer i landdistrikter.
 • Niveauet for det landsdækkende prisloft.
 • Krav til godkendelse af uddannelsessteder og krav til undervisere og udstyr på uddannelsesstedet.
 • Krav til kvalifikationskurset for chauffører og adgangskrav til kurset. I et bilag til bekendtgørelsen er der en fortegnelse over de emner, der skal indgå i kurset.

De væsentligste ændringer i udkast til bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport i forhold til den nugældende bekendtgørelse på området er:
 • Kravet om taxameter og kontrolenhed i taxier opretholdes, og der stilles skærpede krav til taxametre i form af kommunikationsmodul og GNSS-baseret registrering.
 • Taxameterattester udstedes fremover af fabrikanter, autoriserede installatører og prøvningsinstanser.
 • En taxameterattest må højst være gyldig i ét år regnet fra datoen for udstedelsen mod tidligere 6 måneder.
 • Krav om fysisk plombering af kontroludstyr erstattes af krav om forsegling mv., som fabrikanten stiller for at kunne garantere, at udstyret er sikret mod fejl og manipulation.
 • Kravet om tilladelsesnummerplade og indvendigt opslag/skiltning ophæves.
 • Der stilles ikke længere krav om kørebog, for så vidt angår de taxier, hvis taxameter og andet kontroludstyr lever op til de krav, der er forudsat i forslag til ny taxilov (dvs. MID-taxameter med GNSS og kommunikationsmodul til realtidsoverførsel af kørselsdata). For øvrige taxier vil der gælde overgangsregler, som i overgangsperioden bl.a. indebærer et fortsat krav om kørebog efter de hidtil gældende regler eller anvendelse af en elektronisk kørebog godkendt af SKAT.
 • Limousiner må som hidtil ikke have taxispecifikt udstyr m.v. 
 • Der indføres krav om, at limousiners kørselsoplysninger skal registreres i en elektronisk kørebog, som er godkendt af SKAT.
Mere information
Kontakt
Chefkonsulent
Lis Caspersen
Sidst opdateret: 10.11.2017