Høring om VVM i forbindelse med ansøgning om udvidelse af Hanstholm Havn
06.02.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning om udvidelse af Hanstholm Havn og har vurderet, at der forud for udvidelsen skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning af miljøet. Der høres med henblik på at indkalde forslag til indholdet i VVM-rapporten.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning om udvidelse af Hanstholm Havn og har vurderet, at der forud for udvidelsen skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning af miljøet.

Projektet består dels i yderligere ydermoler, hvis formål er at forbedre besejlingen af havnen, dels i nye landarealer. Landarealerne vil udgøre omkring 13 ha og vil blive anvendt til havnerelaterede formål som fx virksomheder til håndtering og behandling af konsum- og industrifisk og i et vist omfang også håndtering af gods, herunder bulkgods.

På nuværende tidspunkt vides ikke hvilke virksomheder, der vil etablere sig på det nye landareal.  Derfor er det samlede bebyggede og befæstede areal heller ikke kendt. Det forventes, at den største del af arealet vil blive befæstet.

Der vil ikke være behov for grundvandssænkning, da arealet etableres på søterritoriet.

Der vil blive udarbejdet en lokalplan for området, og i den vil vilkårene for blandt andet bebyggelsesprocent og bygningshøjde blive fastlagt.


VVM-pligt
Udvidelsen er omfattet af bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, § 2, nr. 3. Heraf fremgår det, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, inden der gives tilladelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for udvidelse og opfyldning på søterritoriet, og Thisted Kommune er myndighed for landdelen.


Indkaldelse af emner og idéer til VVM-redegørelsen
I henhold til bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet offentliggør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hermed ansøgningen, samt en beskrivelse af projektet med henblik på at indkalde idéer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for fastlæggelsen af emner til VVM-redegørelsen.

Ansøgning med tilhørende dokumenter kan læses i højre side.

Eventuelle emner, idéer og bemærkninger til projektet kan fremsendes til info@tbst.dk til og med 06. marts 2017. Oplys venligst sagsnr. TS6020102-00332.
Sidst opdateret: 06.02.2017