Offentlig høring - VVM-redegørelse for udvidelsen af Vordingborg havn er offentliggjort
22.02.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed VVM-redegørelsen vedrørende udvidelsen af Vordingborg havn. Redegørelsen har høringsfrist den 19. april 2017.

For at styrke Vordingborg havn som erhvervshavn, er det blevet besluttet at foretage en større udbygning af havnen.

Havneudvidelsen omfatter en anlæggelse af 400.000 m2 nye havne- og kajarealer, der vil blive etableret gennem fem udviklingsetaper. De nye havneområder etableres dels på eksisterende landområde og dels ved større opfyldning. Det forventes, at udvidelsen vil medfører en forøgelse af skibstrafikken med 10 -15 % således, at der fremover vil anløbe 250-300 skibe om året i havnen.

Ligeledes forventes havnens omsætning at stige markant ved udvidelsen. VVM-redegørelsen indeholder både en egentlig VVM vurdering og den såkaldt væsentligheds vurdering i forhold til de tre Natura2000 områder der ligger i nærheden af projektet. Det er den overordnede vurdering af begge vurderinger, at projektet ikke har en nævneværdig påvirkning af miljøet.

VVM-pligten

Da projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, § 2, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse inden projektet kan igangsættes. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for den del af projektet, der befinder sig i selve havnen, mens Vordingborg Kommune er myndighed for projektets landdel. Kystdirektoratet er myndighed for den del af projektet, der ligger uden for havnen.

Offentlighedsfasen

Projektet er sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 22. februar 2017 til og med den 19. april 2017.

Eventuelle bemærkninger til projektet kan fremsendes til info@tbst.dk. Husk i den forbindelse at oplyse sagsnummer TS6020103-00112.

Hele VVM-redegørelsen kan læses via nedenstående link. Dokumenterne findes i kolonnen til højre under "Mere information".
Sidst opdateret: 22.02.2017