Opdaterede vejledninger om ibrugtagningstilladelse
03.03.2014

Trafikstyrelsen har opdateret tre centrale vejledninger vedrørende ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen. Den væsentligste opdatering vedrører selve praksis for ansøgning og udstedelse af tilladelser.

De tre vejledninger der er blevet opdateret, er: 

  1. Vejledning til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen
  2. Vejledning i brug af assessorer
  3. Vejledning i signifikansvurdering 

Opdateringen sker på baggrund af, at Trafikstyrelsen pr.1. marts 2014 har ændret praksis for ansøgning og udstedelse af ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

Ligesom tidligere, skal ansøger indsende en sikkerhedsvurderingsrapport udarbejdet af assessor uden kritiske anmærkninger, sammen med ansøgningen om ibrugtagningstilladelse.

Ændringen af praksis består i, at der i afgørelsen om udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen nu bliver stillet krav om, at der efter idriftsættelsen af den ændrede infrastruktur skal indsendes to tillæg til sikkerhedsvurderingsrapporten; tillæg 1 og tillæg 2.

Tillæg 1 skal udfærdiges og sendes til Trafikstyrelsen inden for 4 uger efter ibrugtagning til drift. Tillægget skal indeholde assessors vurdering af, om ibrugtagning til drift er sket sikkert. Det vil sige, om samtlige aktiviteter forbundet hermed er håndteret forsvarligt. Hvis ikke tillæg 1 fremsendes inden for fristen, må det forventes, at ibrugtagningstilladelsen bortfalder.

Tillæg 2 skal udfærdiges og sendes til Trafikstyrelsen inden for 6 måneder efter ibrugtagningen til drift. Tillægget skal indeholde assessors vurdering af de resterende sikkerhedsmæssige aktiviteter. Hvis fristen ikke bliver overholdt, må det også i dette tilfælde forventes, at ibrugtagningstilladelsen bortfalder.

Formålet med praksisændringen er, at Trafikstyrelsen forholdsvis hurtigt efter ibrugtagning til drift får assessors entydige udtalelse om, hvorvidt ibrugtagning til drift er gennemført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Udover praksisændringen er der foretaget ændringer i vejledningerne som følge af, at signifikansvurderinger på infrastrukturområdet pr. 1. januar 2014 ikke længere skal sendes til vurdering i Trafikstyrelsen.

Mere information
Sidst opdateret: 27.08.2018